2012. augusztus 29., szerda

Keresztelő Szent János vértanúsága


Keresztelő Szent János vértanúsága

„Nem szabad elvenned testvéred feleségét” – így védelmezte az erkölcsi törvényeket korának eltévelyedései közepette Keresztelő János, és prófétai szavaiért megölték. Korunkban sokszor maguk a törvényhozók próbálják legitimálni az olyan elfogadhatatlan erkölcstelen magatartásokat, mint az abortusz, a homoszexuálisok házassága, az eutanázia. Heródiás úgy gondolta, azzal szüntetheti meg a törvény kötelező erejét, ha annak képviselőjét örökre elhallgattatja. Ma sem könnyű az emberi önzés diktálta divatok szerint szabott erkölcsi elvek ellenében az isteni törvényeket nyíltan képviselni, és életünket azokhoz igazítani. Ezért is jó felidéznünk a Jeremiásnak tett ígéretet: „Erős várossá teszlek, vasoszloppá, az egész országgal szemben.” (Adoremusz 2005)
 További gondolatok...

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA


2012.08.29. szerda: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA

(Szent Szabina)
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged


Jer 1,17-19
Te azért övezd fel derekadat, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit én parancsolok neked! Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg előttük! Íme, én ma megerősített várossá tettelek téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyai és fejedelmei előtt, papjai és a föld népe előtt. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled; mert én veled vagyok, -- mondja az Úr, -- hogy megmentselek téged.'

Zs 70,1-17
Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek! Igazságodban szabadíts meg, és ments meg engem. hajlítsd hozzám füledet és nyújts segítséget! Légy oltalmam sziklája, és erős váram, hogy megszabadíts engem, mert te vagy az én erősségem és menedékem! Istenem, szabadíts meg a bűnös kezéből, s a törvényszegő és a gonosz kezéből! Hisz te vagy az én reménységem, Uram; Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam. Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazóm; Szüntelenül rólad szól dicséretem. Szinte csodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Teljék meg szám dicséreteddel, egész nap fenségeddel! Ne vess el engem vénségem idején, amikor erőm megfogyatkozik, ne hagyj el engem! Mert ellenségeim ellenem beszélnek, s akik életemre leselkednek, együtt tanakodnak. Így szólnak: ,,Isten elhagyta, vegyétek űzőbe, fogjátok meg, hisz nincs, aki megszabadítsa!' Isten, ne távozz el tőlem; Én Istenem, siess segítségemre! Jussanak szégyenbe, pusztuljanak életem ellneségei. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik nekem rosszat akarnak! Én azonban mindenkor reménykedem, és szüntelen dicsérlek téged. Egész nap jótéteményeidet és igazságosságodat hirdeti szám, bár elsorolni sem tudom. Hirdetem az Úr hatalmas tetteit, Uram, csak igazságodról elmélkedem. Isten, te ifjúkorom óta oktattál engem; Mindmáig hirdetem csodáidat.

Mk 6,17-29
Heródes ugyanis parancsot adott és elfogatta Jánost. Megkötöztette őt a börtönben Heródiás miatt, aki a testvérének, Fülöpnek volt a felesége, de ő feleségül vette. János ekkor azt mondta Heródesnek: ,,Nem szabad a testvéred feleségét elvenned.' Ezért aztán Heródiás ármánykodott ellene, és meg akarta őt ölni, de nem tudta. Heródes ugyanis tartott Jánostól. Tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, figyelt szavaira, sok dologban hallgatott rá, és szívesen hallgatta őt. Egyszer azonban, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek, bement Heródiás lánya és táncolt nekik. Ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király erre azt mondta a lánynak: ,,Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.' Meg is esküdött neki, hogy: ,,Bármit kérsz, megadom neked, akár az országom felét is!' [Eszt 5,3]. Az kiment és megkérdezte anyjától: ,,Mit kérjek?' Az így szólt: ,,Keresztelő János fejét.' Erre nagy sietve bement a királyhoz és előadta kérelmét: ,,Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.' A király elszomorodott, de az esküje és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta anyjának. Amikor a tanítványai megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét és sírba helyezték.

Keresztelő Szent János vértanúsága


2012. augusztus 29. – Szerda, Keresztelő Szent János vértanúsága

   Miután  Jézus  megkezdte  nyilvános  működését,  Heródes  Antipász  király
   elfogatta Jánost,  és börtönbe  vetette. Testvérének,  Fülöpnek  felesége,
   Heródiás miatt tette,  akit feleségül vett.  János ugyanis  figyelmeztette
   Heródest: „Nem  szabad  elvenned  testvéred  feleségét.”  Emiatt  Heródiás
   áskálódott ellene.  Szívesen eltétette  volna láb  alól, de  nem  tehette.
   Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért
   meg akarta  őt menteni.  Valahányszor beszélt  vele, zavarba  jött,  mégis
   szívesen meghallgatta.
   Végül elérkezett a kedvező nap.  Heródes a születése napján lakomát  adott
   vezető embereinek, a  magas rangú tiszteknek  és Galilea  előkelőségeinek.
   Közben Heródiás  leánya bement,  táncolt nekik,  és Heródes  meg  vendégei
   előtt nagy tetszést aratott. A király  így szólt a leányhoz: „Kérj  tőlem,
   amit akarsz! Megadom neked.” Sőt  meg is esküdött: „Bármit kérsz,  megadom
   neked, még az országom felét is.” A leány kiment, és megkérdezte anyjától:
   „Mit  kérjek?”  Anyja   ezt  felelte:  „Keresztelő   János  fejét.”   Erre
   visszasietett a  királyhoz, és  előadta kérését.  „Azt akarom,  hogy  most
   azonnal add  nekem egy  tálon  Keresztelő János  fejét!” A  király  nagyon
   elszomorodott emiatt, de  esküjére és  a vendégekre  való tekintettel  nem
   akarta kedvét szegni.  Azonnal elküldött  egy hóhért  azzal a  paranccsal,
   hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta
   fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
   Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és
   egy sírboltba temették.
   Mk 6,17-29

   Elmélkedés:

   Márk evangéliumának 6. fejezetében  arról olvashatunk, hogy Jézus  elküldi
   tanítványait a  városokba  és  falvakba, hogy  betegeket  gyógyítsanak  és
   bűnbánatot  hirdessenek,   majd   visszaérkezésük   után   a   tanítványok
   beszámolnak arról, hogy mi mindent tettek és tanítottak. E két rész között
   található Keresztelő Szent  János vértanúságának  elbeszélése. A  történet
   arra utal,  hogy János  sorsa előrevetíti  Jézus sorsát  és a  tanítványok
   sorsát  is.  Aki  Krisztus  tanítványa  akar  lenni,  annak  egyre  inkább
   osztoznia kell az Ő  sorsában, vállalva a szenvedéseket  és akár a  halált
   is. János estében a vértanúsággal válik teljessé az, hogy neki kisebbednie
   kell, Jézusnak pedig növekednie. Bennünk is egyre inkább növekednie kell a
   Krisztus melletti elkötelezettségnek és semmilyen veszély, de még a  halál
   sem tarthat bennünket vissza a hitünkről szóló tanúságtételtől.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
   életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
   ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek,  ahol
   elkeserednek,  vigasz  legyek,  ahol   szenvednek,  örömet  vigyek,   ahol
   szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Keresztelő Szent János vértanúsága


2012. augusztus 29. Évközi huszonegyedik hét –szerda

P. Alexander Kim, LC

Mk 6,17-29
Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét." Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta.
Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked." Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is." A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?" Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét." Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

Bevezető ima: Uram, szeretném látni jelenlétedet az életemben. Kérlek, hogy ahogyan Keresztelő Szent Jánost ígéreteidet megerősítve megvigasztaltad, úgy önts békét és bizalmat az én lelkembe is és növeld bennem a hitet és az irántad való szeretetet. Bízom kegyelmedben, mely átalakítja az életemet.

Kérés: Uram, töltsd be a szívemet Keresztelő Szent János bátorságával, hogy hősiesen tegyek tanúságot hitemről.

1. Isten hatalma. Heródes félt Jánostól, mert igaz és szent embernek tartotta. A félelmét azonban nem János okozta. Sokkal inkább az a tükör, amelyet János szóval és következetes életével tartott eléje, amelyben saját bűnös életét láthatta. János szigorú és mértékletes életével felkészült a börtönre és az esetleges kivégzésre is. Isten iránti szeretete és Isten akaratának teljesítése iránti lelkesedése Isten barátjává tette őt. Viszonzásként Isten megjutalmazta őt a vértanúság koronájával. Szeretem-e én Istent a hősiesség ezen fokáig?

2. Rossz erkölcsi iránytű. Heródes király volt ugyan, de a saját szenvedélyeinek szolgája is. Ismerte a zsidó vallási kultúrát, tudta, hogy a házasságtörésért megkövezés járt. De a bujaság szolgájaként még a hatalmát is felhasználta arra, hogy kielégítse közönséges vágyait. Vendégei előtt tett esküt Heródiás lányának, ügyet sem vetve ígérete ostobaságára. Amikor a lány János fejét kérte, Heródesnek nem volt elég bátorsága, hogy visszautasítsa. Nincs király, nincs uralkodó, aki kötelezhető lenne arra, pusztán egy gyermek kérésére, hogy áthágja az Isten által felállított, természetes erkölcsi törvényt. Heródes legalább szóban figyelmeztethette volna a lányt arra, hogy csak neki, mint királynak van hatalma arra, hogy ítéletet mondjon egy rab fölött.

3. „Az asszonyok fiai közt nincs, aki nagyobb volna Jánosnál" (Lk 7,28). János ismerte Jézust; unokatestvérek voltak, hasonló életkorúak. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy Isten különleges kegyelméből tudta, hogy Jézus, az ő unokatestvére, a Messiás: „Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek." (Lk 1,44). János pedig tanúságot tett Jézusról: „Nézzétek az Isten Báránya!" (Jn 1,36). János imádság, böjt és vezeklés által szent életet élt és következetességével félelmet ébresztett a bűnös szívekben, különösen a Heródes szívében. Az én életem tesz-e tanúságot Jánoséhoz hasonlóan?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm ezt a kegyelmi pillanatot, amelyben megvizsgálhattam életemet. Segíts, hogy szembe tudjak nézni gyávaságommal és önszeretetemmel és feléd tudjak fordulni. Segíts, hogy tanuljak Keresztelő Szent János példájából. Az ő és az összes szentek és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására add meg nekem bátorságot az erkölcs területén, és az irántad való állhatatosságot.

Elhatározás: Kérni fogom a Szentlelket, hogy világosítsa meg szívemet, s így Krisztus szeretet-parancsa szerint viselkedjek ma a másokkal való kapcsolataimban: azt mondjam, amit mondanom kell és csendben maradjak, ha hallgatnom kell.

A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

2012. augusztus 28., kedd

SZENT ÁGOSTON, püspök és egyháztanító


SZENT ÁGOSTON, püspök és egyháztanító

Ünnepe: augusztus 28
Szent Ágoston a nagy megtérő, majd nagy tanító. Megküzdött a hitért, hogy megmutassa, érdemes erőfeszítéseket tenni azért, hogy megtaláljuk az Istennek való helyes kapcsolatot
Üdvösségünk egyrészt Isten jóságának köszönhető, azaz ajándékként kapjuk, másrészt Isten hűségének bizonyítéka. Az Ő hűsége mindig megmarad, szemben azzal, hogy mi időről időre hűtlenné válunk. Az Üdvözítő hűségére csak a mellette való elkötelezettség lehet a válaszunk. Parancsaihoz és szándékaihoz való hűségünk lelke az iránta való szeretet, amelynek jutalma az, hogy egykor nekünk is ezt fogja mondani: a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. (Adoremus 2004)
SZENT ÁGOSTON az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja azonban, Mónika már keresztény.
Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Nagy becsvágy élt benne, sírni tudott, ha valaki föléje kerekedett. A játék kedvéért szívesen elhanyagolta a kötelességeit, és sok kisértése volt a hazudozásra. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát ekkor dajka mesének tartotta. Pogány társaival sokat vétettek a hatodik parancsolat ellen. Ekkoriban született egy ismeretlen lánytól fia Adeodatusz.
Tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja kitartó próbálkozásai, hogy megtérjen arra ösztönözte, hogy félrevezetve anyját, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött előle. Mónika utána ment fiának, Milánóban sem szűnt meg a megtérésre buzdítani. Ágoston azonban nem tudott szakítani bűnös életével, sem pedig gyermeke anyjával.
Édesanyja könnyei és Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta Ágostont Ambrus szónoki tehetsége, fellépése, műveltsége. Aztán Szent Antal életrajza nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. És akkor egyszerre csak a véletlenszerűen felütött Szentírás hirtelen megtérésre vezette.
Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt.
391-ben pap lett, majd 395-ben Hippo püspöke. Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg.
430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van, az egykori longobárd fővárosban. Ide Luitprand Longobárd király hozatta 740 körül. A kései századok a "kegyelem doktora" címet adományozták neki.
Példája:
 Jó gyónás után csapj át a másik végletbe: légy erős!
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
(Lib. 7, 10, 18; 10, 27: CSEL 33, 157-163. 255)
Ő, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság!
Intést kaptam, hogy térjek magamba, és azért vezetéseddel bensőm melységébe léptem. Megtehettem, mert te lettél segítőm (vö. Zsolt 29, 11). Beléptem. Lelkem szeme bármilyen gyönge volt, de lelkem e szeme fölött, értelmem fölött, változhatatlan világosságot láttam. Nem a testi szemmel is látható mindennapi világosságot. Nem is ezzel a világossággal valami egyne műt, ennél talán nagyobbat, vakítóbban világítót és özönével mindent betöltőt. Nem ebből származott, hanem másmilyen volt, minden egyébtől ugyancsak eltérő. Nem úgy terült értelmem fölé, mint például a vízre az olaj, vagy földünkre az ég. Magasabban volt, mert ő alkotott engem, és én alatta voltam, hiszen tőle kaptam létezésemet. Ha valaki az igazságot ismeri, ismeri ezt a fényt is.
Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság! Te vagy ez, Istenem. Éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek: valóban létezik, amit ismernem kellene, de ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen reám sugaraztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken. Mintha a magasságból szavadat hallottam volna: �Én az erősek eledele vagyok. Növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém."
Utat kerestem, miképpen szerezzek erőt, amely alkalmassá nevel majd arra is, hogy élvezzelek téged. És nem találtam, míg nem öleltem át az Isten és az ember közötti közvetítőt, az ember Krisztus Jézust (vö. l Tim 2, 5). ő mindenek fölött való, örökké áldott Isten (Róm 9, 5). Hívogat és szólongat bennünket: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Az eledelt, amelynek vételére még gyönge voltam, a test leplébe zárta, mert az Ige testté lett (Jn l, 14), hogy tejjel etesse csecsemőkorunkat Bölcsességed révén. Mindent általa teremtettél.
Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted bennem, íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának ben¬ ned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem.

Képek a szentről:
  

SZENT ÁGOSTON


2012.08.28. kedd: SZENT ÁGOSTON

Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre


2Tessz 2,1-3a.14-17
Urunk, Jézus Krisztus eljövetele és a hozzá való gyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket semmiféle lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna. Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, Meg is hívott titeket erre evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunk Jézus Krisztus dicsőségét. Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíveteket minden jótettben és beszédben.

Zs 95
Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre, minden istennél félelmetesebb. Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek, az Úr azonban egeket alkotott. Színe előtt fenség van és szépség, szentélyében ékesség és hatalom. Ünnepeljétek az Urat, népek családjai, ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát. Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget, hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le szent pompával az Úr előtt, rettegjen előtte az egész föld! Hirdessétek a nemzetek közt: ,,Király az Úr!' Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék, s igazságosan ítéli a népeket. Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld, zúgjon a tenger s ami betölti azt; Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van! Ujjongjon akkor az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, eljön hogy megítélje a földet. Igazságban ítéli meg a föld kerekségét, s a népeket hűsége szerint.

Mt 23,23-26
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, de elvetitek a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen!

Szent Ágoston püspök és egyháztanító


2012. augusztus 28. - Kedd

   Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj,  nektek,
   képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
   a köményből, de elhanyagoljátok azt,  ami a legfontosabb a törvényben:  az
   igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
   sem  szabad  elhanyagolni!  Vak  vezetők!  Megszűritek  a  szúnyogot,   de
   lenyelitek a  tevét.  Jaj,  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok!
   Megtisztítjátok a  pohár és  a tál  külsejét, belül  azonban tele  vagytok
   kapzsisággal és  tisztátalansággal. Vak  farizeus! Tisztítsd  meg előbb  a
   pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
   Mt 23,23–26

   Elmélkedés:

   Az ószövetségi törvény  minden területen pontosan  szabályozta Isten és  a
   nép   kapcsolatát,   valamint   az   emberek   együttélését.   A    mózesi
   törvénykönyvekben semmi sincs a véletlenre bízva, hanem pontos előírásokat
   tartalmazott a  vallási  és  a  társadalmi  életre,  illetve  az  erkölcsi
   magatartásra vonatkozóan. Világosan kell látnunk, hogy Jézus nem az  Isten
   által adott törvény  ellen beszél,  hanem azokkal  a hagyományokkal  száll
   szembe, amelyeket a farizeusok és az írástudók őriznek, s amelyek éppen az
   eredeti törvény  lényegéről, a  szeretet parancsáról  vonják el  az  ember
   figyelmét. A szeretet  törvényét erősíti meg  Jézus, amikor  hangsúlyozza,
   hogy ez már nem kőtáblákra, hanem az ember szívébe írt törvény. Az  Isten-
   és emberszeretet kötelessége álljon mindig az első helyen életünkben!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Áldalak téged, dicsőséges Atya! Íme,  amit hittem, azt most látom!  Amiben
   reméltem,  azt  most  birtoklom!   Amit  óhajtottam,  azt  most   magamhoz
   ölelhetem! Ajkam  és  szívem  téged vall  meg,  lényem  legmélyéből  feléd
   törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Szent Ágoston püspök és egyháztanító


Legyen az első a legfontosabb!
Szent Ágoston püspök és egyháztanító
2012. augusztus 28. Évközi huszonegyedik hét – kedd


P. Richard Gill

Mt23, 23-26
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, de elvetitek a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen!”

Bevezető ima: Uram, Istenem, nyisd meg az elmém, hogy halljam szavadat, és a szívembe fogadjam. Hadd legyen számomra életet adó szó, lépteim biztos vezetője ma, és életem minden napján. Szavaidon elmélkedve engedd, hogy rátaláljak a biztos és biztonságos ösvényre, mely hozzád vezet, az örök életbe!

Kérés: Uram, segíts, hogy tisztán felismerhessem akaratodat az életemben. Engedd, hogy mindenkor tudjam és határozottan meg is tegyem, amit kívánsz tőlem!

1. Szoros csomók. Amikor az Úr elsőként parancsolta a népnek a tized adását, az emberek még úgy tekintettek Istenre, mint minden jó forrására az életükben. Ez a mi életünkben az az időszak, amikor felismerjük, hogy mindet Tőle kaptunk, Ő a mi Urunk és törvénye az üdvösségünk útja. Mégis könnyedén estek a zsidók a törvényhez túlzott módon való ragaszkodás csapdájába és elfeledkeztek a tized igazi okáról. A törvény betűit tartották fontosnak és elfelejtették a jelentését: elismerni Isten korlátlan uralmát. Végül mindaz, amik vagyunk és mindaz, amit magunkénak mondunk, Istené. Használnunk kell a talentumainkat, a vagyonunkat és anyagiakat, mindent Istenért és az Ő Királyságáért. Van olyan területe az életemnek, ahol nem ismerem el Isten korlátlan uralmát?

2. Ami igazán számít. Mik a törvény leghangsúlyosabb mondanivalói? Jézus igazságról, irgalomról és hitről beszél. Mikor ezeket elhanyagoljuk, elferdítjük az igaz vallást, mivel ez nem formalitás és olyan tettek kérdése, amivel Istent kiengesztelhetjük. Sokkal inkább arról van szó, hogy mennyire tudjuk a szívünket a szavai szerint formálni. Jobban kell törekednünk arra, hogy szívünk hasonlóvá váljék az Ő szívéhez, úgy könyörületességben és irgalmasságban, mint minden másban. Hányszor megyünk el az igazán fontos dolgok mellett és dolgozunk részeredményekért? Milyen gyakran próbálunk kedveskedni Istennek, miközben tévúton járunk, hiszen meg vagyunk győződve róla, hogy az Ő akaratát követjük, miközben valójában a saját utunkat járjuk. Milyen gyakran elfelejtjük, hogy mit is jelent valóban odaadni magunkat Isten törvényének?

3. A belső tisztulás. „Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét… „Figyelnünk kell a lelkünkre, és biztosnak kell lennünk abban, hogy cselekedeteink valóban szent szándéktól vezéreltek. Gyakran kell szívünk mélyére tekintenünk, hogy valóban tiszták legyenek a szándékaink. Néha csak azért dolgozunk, hogy valamilyen látszatot keltsünk, hogy szentnek és erényesnek tűnjünk, miközben belülről tele vagyunk ítéletekkel, ami a könyörületesség hiánya. Az érték abból az emberi a szívből fakad, amelyikben a Szentlélek lakik, és sugallataival megmutatja benne az akaratát. Figyelnünk kell a Szentlélekre, és követnünk kell az útmutatásait.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, hogy mi lakik a szívemben. Tisztítsd meg és formáld újra Isteni szíved szerint, hogy szerethesselek és másokat is úgy szerethessek, ahogyan Te. Engedd, hogy elkerüljek minden hiúságot és látszatot, ami nem szerez neked dicsőséget!

Elhatározás: Minden nap megvizsgálom a cselekedeteim indítékát, hogy biztosan az irgalmasság, igazságosság és hit motiválja tetteimet.

A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

2012. augusztus 27., hétfő

SZENT MÓNIKA özvegy
SZENT MÓNIKA özvegy


    Mónika az imádkozó édesanya. Aki nem mondott le egy pillanatra sem fiáról, Ágostonról. Hitte, hogy fia jó útra fog térni. Mennyire vagyok kitartó az imádságban? Mennyire élő a bizalmam a másik ember felé, különösen azok felé, akikkel vérségi vagy egyéb kapcsolat is összeköt? Jézus szeretetét a bízalommal tudom közvetíteni.
 További gondolatok...

SZENT MÓNIKA


2012.08.27. hétfő: SZENT MÓNIKA

Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel


2Tessz 1,1-5.11b-12
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának, amely Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban él. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Mindig hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvérek, méghozzá méltán, mert a hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik, annyira, hogy dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldözést és viszontagságot elviseltek. Isten igazságos ítéletének a jelei ezek, hogy méltónak találjanak benneteket Isten országára, ha meg is szenvedtek érte. Ezért imádkozunk is mindig értetek, hogy Istenünk méltónak találjon titeket meghívására. Adjon beteljesedést a jóra irányuló minden készségnek és a hit erőteljes munkájának, hogy Urunk, Jézus Krisztus neve megdicsőüljön bennetek, és ti is őbenne, Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

Zs 95
Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre, minden istennél félelmetesebb. Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek, az Úr azonban egeket alkotott. Színe előtt fenség van és szépség, szentélyében ékesség és hatalom. Ünnepeljétek az Urat, népek családjai, ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát. Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget, hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le szent pompával az Úr előtt, rettegjen előtte az egész föld! Hirdessétek a nemzetek közt: ,,Király az Úr!' Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék, s igazságosan ítéli a népeket. Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld, zúgjon a tenger s ami betölti azt; Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van! Ujjongjon akkor az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, eljön hogy megítélje a földet. Igazságban ítéli meg a föld kerekségét, s a népeket hűsége szerint.

Mt 23,13-22
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik be szeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy megtérőt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszer inkább a gyehenna fiává teszitek. Jaj nektek, vak vezetők, akik azt mondjátok: ,,Ha valaki megesküszik a templomra, az semmi, de aki megesküszik a templom aranyára, az kötelez.'' Ti ostobák és vakok! Mi a nagyobb, az arany, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? És azt mondjátok: ,,Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de aki a rajta levő ajándékra esküszik, az kötelez.'' Ti vakok! Mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Hiszen aki az oltárra esküszik, megesküszik az oltárra és mindenre, ami rajta van. S aki a templomra esküszik, megesküszik a templomra, és arra, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, Isten trónjára esküszik, és arra, aki azon ül.

Szent Mónika


2012. augusztus 27. – Hétfő

   Jézus  egyszer  így  korholta  a  farizeusokat:  Jaj,  nektek,   képmutató
   írástudók és farizeusok!  Elzárjátok a  mennyek országába  vezető utat  az
   emberek elől.  Ti magatok  nem  mentek be  oda,  és azokat  sem  engeditek
   odajutni, akik be szeretnének menni.  Jaj, nektek, képmutató írástudók  és
   farizeusok!  Tengert  és  szárazföldet  bejártok,  hogy  egyetlen  pogányt
   megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
   mint magatokat.  Jaj, nektek,  vak vezetők!  Azt mondjátok:  „Ha valaki  a
   templomra esküszik, az semmi; ha  azonban a templom aranyára esküszik,  az
   kötelez.” Ti,  esztelenek  és vakok!  Hát  mi  nagyobb: az  arany  vagy  a
   templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt mondjátok: „Ha valaki
   az oltárra  esküszik, az  semmi, de  ha a  rajta lévő  áldozati  ajándékra
   esküszik, az kötelez.” –  Ti, vakok! Hát mi  nagyobb: az áldozati  ajándék
   vagy az  oltár,  amely megszenteli  az  ajándékot? Aki  tehát  az  oltárra
   esküszik az  esküszik  az  oltárra  és mindarra,  ami  rajta  van.  Aki  a
   templomra esküszik, az esküszik a templomra  és arra aki ott lakik.  Végül
   aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a  trónon
   ül.
   Mt 23,13-22

   Elmélkedés:

   A mai evangéliumnak nem  csupán annyi a tanulsága,  hogy nem szabad  olyan
   farizeusokká válnunk, akik  másokat akadályozunk az  üdvösség felé  vezető
   úton, hanem pozitívan megfogalmazva  ugyanezt: hiteles tanúságtevőknek  és
   evangéliumhirdetőknek kell  lennünk.  Életünkben  fel  kell  ragyognia  az
   emberek számára,  hogy Krisztus  keresztjéből és  feltámadásából  merítünk
   erőt. Mindannyiunk  hivatása,  hogy  mindenkor hirdessük  Jézust  és  belé
   vetett hitünket, az  Ő örömét  és reményét sugározzuk  magunkból, hogy  jó
   tetteinket látva az emberek az Atya felé irányuljanak és a hit felébredjen
   bennük. Ez a tanúságtétel utat mutat majd másoknak az üdvösségre.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, Jézus, hálát adok, hogy tanítottál, szavaid kísérjék végig  napomat,
   alakítsák életemet!  Hálát  adok,  hogy a  Te  odaadásodhoz,  áldozatodhoz
   kapcsolhattam jó  szándékaimat, minden  gondomat is.  Hálát adok,  hogy  a
   szent áldozás által bennem élsz, és  általam másokhoz is el akarsz  jutni.
   Szentségi jelenléted tegyen teljesen hasonlóvá Hozzád.

   ________________________________

   Aktuális:
   Kedves barátaim!
   Frissítettük az  evangélium365 alkalmazásokat.  Akinek van  okostelefonja,
   töltse le  és használja.  Az  iPhone és  az  android verzió  is  ingyenes.
   Keressétek evangelium365  néven  az App  Store-ban  és a  Google  Play-ben
   (korábban Android Market).
   Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Szent Mónika


2012. augusztus 27. Évközi huszonegyedik hét – hétfő

P. Alexander Kim LC

Mt 23,13-22
Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább, mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: „Ha valaki a templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt mondjátok: „Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra esküszik, az kötelez." – Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra aki ott lakik. Végül aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon ül.

Bevezető ima: Jézus, jóságos és szelíd pásztor, védelmezz engem szereteteddel és vonzz közel isteni szívedhez! Saját magad jöttél, hogy vezess engem; a nevemen szólítottál. Jézus engedd, hogy meghalljam ma szelíden hívó szavadat!

Kérés: Uram, töltsd be szívemet és értelmemet Szentlelkeddel, és ne engedd, hogy a gonosz csapdájába essek és engedjek a kísértéseinek, melyeket ma elém állít.

1. A farizeusok képmutatása. Máté evangéliumának ebben a részében – szinte egymás utáni fejezetekben - Jézus összesen hétszer feddi meg a farizeusokat. Nem a megátalkodott bűnöst, nem az utcanőt, nem a vámost, sőt nem is az árulásra készülőt korholja. Jézus azokkal szemben támaszt kifogásokat, akiknek az lenne a feladatuk, hogy biztonságos útra tereljék Izrael elveszett bárányait és visszavezessék őket Istenhez. Az írástudók és farizeusok sokszor a minimumot sem teljesítették a szigorú kötelezettségekből. Ők egyszerűen csak hangoskodó akadályok voltak az emberek útjában. A képmutatásuk besötétítette a szívüket és elborította elméjüket az igaz és szent dolgok előtt. Ez tette őket képtelenné arra, hogy felismerjék az „Igazat" és a „Szentség forrását", aki ott állt előttük.

2. Felforgatott értékrend. Jézus felfedi a farizeusok és írástudók képmutatását és a vezető szerepük abszurditását. „Vak vezetőknek" nevezi őket. Az Úr fenyítése az írástudókkal és a farizeusokkal szemben, sokkal nagyobb bűnt sugall, mint pusztán a Törvény felületes értelmezése. A templom és az oltár szimbolizálta Isten jelenlétét az emberek között. Ezek szent dolgok voltak, mert Istenre irányultak. Nagyobb hangsúlyt fektetni a felajánlott adományokra – amelyeket emberi kezek készítettek vagy állatok, amelyeket tenyésztettek – megszegi az első parancsolatot, mert többre értékeli a teremtményeket, mint a Teremtőt.

3. „Csak az igazság számít, segíts, Uram! Jézus sohasem veszíti el higgadtságát; azért fejezi ki tudatosan haragját, hogy felfedje a nagyobb rosszat. Elmélkedve Jézus feddő szavain, amelyeket a farizeusokhoz és írástudókhoz intéz, emlékezhetünk azokra a szavaira is, amelyeket a rossz vezetőkről mondott: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék." (Mk 9,42). Minden alkalommal, amikor rossz példát mutatunk, megbotránkoztatunk valakit vagy csendben maradunk a bűn előtt mi is részt veszünk abban, hogy téves irányba vezessük ezeket a „kicsinyeket".

Beszélgetés Krisztussal: Uram, követni akarlak téged. Köszönöm a lehetőséget, hogy megvizsgáljam, miként használtam fel vezetői tulajdonságaimat, amelyeket adtál nekem. Segíts, hogy hídépítő legyek a földi és az örök élet között!

Elhatározás: Ma megpróbálom közelebb vezetni a családomat, a munkatársaimat és a barátaimat Jézushoz.

Erdő Péter bíboros atya 2012. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy közösségeink életét ne a féktelen emberi önzés, hanem a bölcs és türelmes szeretet irányítsa.

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom