2010. augusztus 28., szombat

2010. augusztus 28. - Szombat

  Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy
  ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk  bízta
  vagyonát.  Az  egyiknek  öt  talentumot   adott,  a  másiknak  kettőt,   a
  harmadiknak pedig  egyet, kinek-kinek  rátermettsége szerint,  aztán  útra
  kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik
  ötöt nyert  rajta.  Ugyanígy  az  is,  aki  kettőt  kapott,  másik  kettőt
  szerzett. Az pedig, aki  csak egyet kapott, elment,  ásott egy gödröt,  és
  elrejtette a földbe urának ezüstjét.

  Hosszú idő elteltével megjött a  szolgák ura, és számadást tartott  velük.
  Jött az, aki  öt talentumot kapott:  hozott másik ötöt  is, és így  szólt:
  "Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd,  másik ötöt nyertem rajta." Az  úr
  így válaszolt: "Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál,
  sokat bízok rád:  Menj be urad  örömébe!" Jött az  is, aki két  talentumot
  kapott, és  így szólt:  "Uram,  két talentumot  adtál nekem,  nézd,  másik
  kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: "Jól van, te derék és  hűséges
  szolga! A kevésben  hű voltál,  sokat bízok  rád: Menj  be urad  örömébe!"
  Végül jött  az is,  aki  csak egy  talentumot  kapott. Így  szólt:  "Uram!
  Tudtam, hogy kemény  ember vagy,  ott is  aratsz, ahová  nem vetettél,  és
  onnan is  szüretelsz,  ahová nem  ültettél.  Félelmemben elmentem  hát  és
  elástam a  földbe a  talentumodat. Nézd,  ami a  tied, visszaadom  neked!"
  Válaszul az úr  ezt mondta neki:  "Te gonosz és  lusta szolga! Ha  tudtad,
  hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová  nem
  ültettem,  ezüstjeimet  a  pénzváltóknak  kellett  volna  adnod,  hogy  ha
  megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot  és
  adjátok oda annak, akinek  tíz talentuma van! Mert  akinek van, annak  még
  adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije
  van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső  sötétségre!
  Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"
  Mt 25,14-30

  Elmélkedés:

  A szolgákról és a  szüzekről szóló beszédek  az Úr megérkezésének  idejére
  vonatkoznak, míg a talentumokról szóló példabeszéd a megelőző  időszakról,
  s magáról az ítéletről. Az Úr a szolgákra, ránk bízza javait, képességeket
  és adottságokat  kapunk tőle,  amelyet helyesen  és akarata  szerint  kell
  felhasználnunk. Nem elég a megőrzés minimalizmusa, hanem a  tettrekészség,
  a cselekvés egyre többet hoz ki abból, amit az Úr neki juttatott. Ebből  a
  példázatból is kiderül,  hogy nem egyformák,  hanem különbözőek az  emberi
  adottságok. Mégsem kell senkinek a  másikhoz hasonlítania magát, nem  kell
  irigykedni, hanem mindenkinek a magáéval kell gazdálkodnia. A kevéssel  is
  úgy kell bánni, hogy több legyen, s lehessen látni a fejlődést. A  nagyobb
  képességek viszont nagyobb felelősséget is kívánnak.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
  ha te nem leszel nyugalmam,
  nem gyógyul meg gyöngeségem.
  Istenem, légy védelmezőm,
  biztos menedék, hogy megszabaduljak!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom