2010. augusztus 22., vasárnap

Évközi huszonegyedik vasárnap

Csak egy a szükséges
2010. augusztus 22. Évközi huszonegyedik vasárnap 

P. Richard Gill

Lk 13,22-30
Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva. Közben valaki megkérdezte tőle: „Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Ő ezt felelte nekik: „Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor a családapa már felkel és bezárja az ajtót, ti kívül állva zörgetni kezdtek az ajtón, és azt mondjátok: „Uram! Nyisd ki nekünk!” Ő ezt feleli majd nektek: „Nem tudom, honnan valók vagytok.” Akkor ti ezt kezditek majd mondogatni: „Előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál.” Ő erre azt feleli nektek: „Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok! Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!” Lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot és az összes prófétát Isten országában, magatokat pedig kirekesztve. Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és letelepszenek az Isten országában. Mert íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”

Bevezető ima: Uram, Istenem, hiszek benned. A semmiből teremtettél és őrködsz felettem. Még a hajszálaimat is számon tartod. Bízom végtelen jóságodban, és mindfent leteszek a kezedbe; félelmeimet, reményemet, szükségeimet és minden kívánságomat. Szeretlek Uram, teljes szívemből, egész értelmemmel, lelkemmel és erőmmel akarlak szeretni.

Kérés: Uram Jézus, engedd, hogy ma csak a te szeretetedet és kegyelmedet keressem. Nem a megváltásomért fogok rettegni, hanem az én Istenemben való bizodalmamban növekedni.

1. Ha az üdvösségünkről van szó, nem számítanak a számok. Egyfolytában ugyanazt a kérdést tesszük fel Jézusnak, amit az evangéliumi férfi kérdezett. Makacsul tudni akarjuk esélyeinket az üdvözülésre, mert a lelkünk elvesztésének a lehetősége és a kárhozatra jutás borzalmasan félelmetes. Ha nem jutunk el az örök életre, akkor semmi sem számít, amit ebben az életben elértünk. Jézus nem azt a választ adja, amit talán hallani akarunk, miszerint sokan megmenekülnek és ez egy biztosan és egyszerűen elérhető dolog. Ehelyett figyelmeztet bennünket, nehogy elbízzuk magunkat. Ahogyan Szent Pál is mondja: „munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel”(Fil 2, 12). Ez valami olyasmi, amit végtelenül komolyan kell vennünk. Minden nap imádkoznunk kell azért a kegyelemért, hogy a végsőkig kitartsunk. Úgy kell megélnünk minden napot, mintha az utolsó napunkat élnénk. Vissza kell térnünk ahhoz a tisztes, régi szokáshoz, hogy a jó halál kegyelméért imádkozunk.

2. Szűk kapuk Mikor Jézus a szűk kapukról beszél, azt mondja, hogy az üdvözülés nem születési előjog, vagy olyasmi, ami garantált. Függ az Ő kegyelmével való aktív együttműködésünktől – erőfeszítéseinktől, hogy Istent jobban szeressük és kövessük az Ő akaratát. „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat” (Jn 14, 15). Jézus figyelmeztetett, hogy nem mindenki, aki azt kiáltja „Uram, Uram…” jut be a mennyek országába, hanem azok, akik teljesítik a Mennyei Atya akaratát. Az Isten akaratának való engedelmesség a legjobb biztosítéka az üdvösségünknek. Mi van az én életemben, ami nincs összhangban az Ő akaratával?

3. Ne ítéljetek! Talán azon is meglepődünk, hogy azok majd „(nap)keletről és (nap)nyugatról” sokak előtt mennek be a Mennyei Királyságba. Azokon is meglepődhetünk, akik üdvözültek. Az üdvözülés nem versenyzők kiváltsága, vagy kiválasztott embereké, hanem annak függvénye, hogy miként felelünk szabadon a kegyelemre és egy bizonyos meghívásra, hogy Isten szerint éljünk. Nem szabad megítélnünk, hogy a többiek hol állnak, csak a saját lelkünkkel szabad törődnünk. Békében vagyunk-e Istennel a szívünk mélyén? Biztosak lehetünk benne, hogy objektíven látjuk magunkat Isten szemével? A lelkiismeretünknek tisztának kell lennie, és biztosnak kell lennünk abban, hogy lelkünk csendes és békés. Ha úgy találjuk, hogy valami közénk é Isten közé állt, akkor el kell mennünk gyónni és imádkoznunk kell, hogy a változás kegyelméért.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add kegyelmedet, hogy tudhassam akaratodat. Adj nekem tisztánlátást, hogy láthassam, ha lelkemben bármi olyasmi van, ami tőled eltávolít. Segíts legyőzni minden akadályt, hogy egy lehessek veled, és akaratod vezessen minden nap.

Elhatározás: A rendszeres gyónás szokásommá kell, hogy váljon, ugyanígy a napi lelkiismeret vizsgálat, hogy így egységben és békében legyek az Úrral.


Erdő Péter bíboros atya 2010. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk népünkért, a hazánkban élő nemzetiségekért és a szomszéd népekért, hogy egymás iránti tisztelettel és szolidáris szeretettel dolgozzunk azért, hogy életünk az igazi értékek szerint alakuljon.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom