2010. augusztus 30., hétfő

Évközi huszonkettedik hét – hétfő

2010. augusztus 30. - Hétfő

  Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol (egykor) nevelkedett. Szokása
  szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett.  Izajás
  próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra  a
  helyre talált, ahol ez volt írva:  ?Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent  engem
  és  elküldött,  hogy  örömhírt  vigyek  a  szegényeknek,  s  hirdessem   a
  foglyoknak a szabadulást,  a vakoknak  a látást, hogy  szabaddá tegyem  az
  elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.? Összetekerte az
  írást,  átadta  a  szolgának,  és   leült.  A  zsinagógában  minden   szem
  rászegeződött. Ő  pedig  elkezdte  beszédét: ?Ma  beteljesedett  az  írás,
  amelyet az imént hallottatok.? Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott  a
  fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ?De hát nem József fia ez?? ?
  kérdezgették.
  Ekkor így szólt hozzájuk: ?Biztosan  ezt a mondást szegezitek majd  nekem:
  ?Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket ? mint hallottuk ?
  Kafarnaumban végbevittél, tedd  meg a  hazádban is!?  Majd így  folytatta:
  ?Bizony, mondom  nektek, hogy  egy próféta  sem kedves  a maga  hazájában.
  Igazán mondom nektek, sok özvegy  élt Izraelben Illés idejében, amikor  az
  ég három évre  és hat  hónapra bezárult,  úgyhogy nagy  éhínség támadt  az
  egész földön.  De közülük  egyikhez  sem kapott  Illés küldetést,  csak  a
  szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta  korában
  is sok leprás élt  Izraelben, s egyikük sem  tisztult meg, csak a  szíriai
  Námán.? Ezt hallva,  a zsinagógában mind  haragra gerjedtek.  Felugrottak,
  kiűzték őt  a  városon kívülre,  és  fölvezették arra  a  hegyre,  amelyen
  városuk épült,  a  szakadék  szélére,  hogy  letaszítsák.  De  ő  áthaladt
  közöttük, és eltávozott.
  Lk 4,16-30

  Elmélkedés:
  Amikor útja során Jézus betér a názáreti zsinagógába és ott beszédet intéz
  azokhoz az emberekhez, akik jól ismerték őt, a kezdeti helyeslést követően
  szavai nagy felháborodást váltanak ki,  és mindenki szembefordul vele.  Az
  ellenségeskedés odáig megy,  hogy az életére  akarnak törni. Jézus  szavai
  arra indították  őket,  hogy  színt  valljanak.  E  a  próbatételen  aztán
  kiderül, hogy ki veszi komolyan szavait és ki hajlandó követni őt.
  Pontosan ilyen helyzetbe állít minket is sokszor Jézus. Nem  bólogathatunk
  nagyokat a szép szavak hallatán,  hanem színt kell vallanunk, hogy  készek
  vagyunk-e elkötelezni magunkat. Hogyan viselkedünk, amikor kemény kérdések
  és nehéz helyzetek előtt állunk?
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Add meg nekem, irgalom Istene,  hogy mindazt, ami tetszésedre van,  buzgón
  óhajtsam, okosan kifürkésszem, valóban fölismerjem, neved tiszteletére  és
  dicsőségére tökéletesen teljesítsem.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom