2010. augusztus 25., szerda

Huszadik évközi hét - szerda

2010. augusztus 25. Huszadik évközi hét - szerda

P. Alexander Kim, LC

Mt 23,27-32
Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy te vagy az „Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6). Alázattal járulok ma eléd. Életemet nyitott könyvként akarom eléd tárni, melynek lapjain te írod életem történetét.

Kérés: Uram, adj nekem őszinte és alázatos szívet, mely vezet engem minden képmutatás elutasításában és katolikus hitem teljes megélésében.

1. Bort iszik és vizet prédikál. Az egyik legkeményebb feddést Jézus azoknak a képmutatóknak adta, akik Isten népe vezetésének nehéz feladatával lettek megbízva. Ők arra voltak meghívva, hogy közvetítsék a reményt, melyet Isten ígért, hogy megszabadítja őket: „az én népem lesznek, én pedig az ő Istenük leszek” (Jer 24,7). Mégis az ő hiú törvénytiszteletük nem volt más, mint önelégültség, mely Izrael nyáját a kétségbeesésig megterhelte. Ahelyett, hogy segítettek volna Isten népét a bűnből kivezetni, és Isten szeretetéhez hűséges életére elvezetni, becsapták a népet, és lelki nyitottságukat a vallás felé, a saját piszkos gyarapodásuk érdekében használták ki.

2. Szentek nyaktilója (guillotine) vagy szentek a vesztőhelyhez (guillotine). Az emberek véleményének túlságos figyelembevétele a „Szentek guillotine-ja”. Végzetes hatású és halálos erő lehet a buzgó szív cselekvésének megtörésére. Mások véleményének túlértékelése Isten szeretetét és a lelket terméketlenné teszi, mert az nem más, mint gőgbe burkolt félelem, kétség vagy a „nem akarom megzavarni mások érzéseit” álokoskodása. Másrészről az igaz emberszeretet tanúságot tesz az igazságról, tekintet nélkül annak esetleges következményeire – ami lehet az üldözés és a kard is. (Vö: Róm 8, 35). Ha nem túlságosan figyelünk az emberek véleményére, lehet, hogy utunk a megvetés és gúny „guillotine”-éhez vezet, de akkor vagyunk a szentté válásunk útján.

3. Apaként és fiúként egyaránt képmutatók. A farizeusok ősei megölték a prófétákat, akik Isten nevében fenyítették a népet. Most Jézus ironikusan sürgeti őket, hogy bizonyítsák: méltók erre az örökségükre. Ellentétben a farizeusokkal és főpapokkal, akik pénzsóvárrá lettek, Jézus Izrael nyája számára a Jó Pásztor. Jézus egy új papságot intézményesített, melynek alapja az Ő személye: aki a Szenvedő Szolga, a Húsvéti Bárány, a Messiás, a Szentháromság Második Személye. Ö mindent újjá alkotott és az igazságban szabaddá tett a bűntől.

Beszélgetés Krisztussal: Ó, Uram, teljes szívemből köszönöm, hogy megváltottál engem. Engeded hallanom Hangodat, amint szelíden szólítasz engem. Örökre hálás vagyok neked a keresztért, melyen bizonyítottad irántam való szeretetedet. Erősíts meg a hitben és tölts el szereteteddel, hogy egy napon örömmel mondhassam Szent Pállal: „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2, 20)

Elhatározás: Ma ellensége leszek a képmutatásnak, és minden emberi kapcsolatomban őszinte leszek.


A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom