2010. szeptember 19., vasárnap

Évközi 25. vasárnap

2010. szeptember 19. - Évközi 25. vasárnap

  Abban az  időben Jézus  ezt a  példabeszédet mondta  tanítványainak:  "Egy
  gazdag ember előtt  bevádolták intézőjét, hogy  eltékozolja ura  vagyonát.
  Erre ő magához hívatta, és így  szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj  számot
  gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.
  Az intéző így gondolkodott magában:  Mitévő legyek, ha Uram elveszi  tőlem
  az intézőséget? Kapálni  nem tudok,  koldulni szégyellek.  Tudom már,  mit
  teszek, hogy  befogadjanak  az  emberek házukba,  ha  gazdám  elmozdít  az
  intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait.  Megkérdezte
  az elsőt: Mennyivel  tartozol uramnak?  Azt felelte:  Száz korsó  olajjal.
  Erre azt  mondta  neki: Vedd  elő  adósleveledet,  ülj le  hamar,  és  írj
  ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz  véka
  búzával - hangzott a  válasz. Fogd adósleveledet -  mondta neki -, és  írj
  nyolcvanat.
  Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai
  a maguk  módján  okosabbak  a világosság  fiainál.  Mondom  tehát  nektek:
  Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
  befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki  a kicsiben hű, az a  nagyban
  is hű. Aki pedig  hűtlen a kicsiben,  az a nagyban is  hűtlen. Ha tehát  a
  hamis mammonban nem voltatok hűségesek,  ki bízza rátok az igazi  értéket?
  És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
  Egy szolga sem szolgálhat  két úrnak. Mert vagy  az egyiket gyűlöli, és  a
  másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti.  Nem
  szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
  Lk 16,1-13

  Elmélkedés:
  Határozottan és céltudatosan
  Egy vándortanító nagy nyilvánosság előtt elmondott beszéde buktatta le azt
  a gazdasági vezetőt, akit az illetékes hatóságok rögtön hűtlen  kezeléssel
  és  okirat-hamisítással  gyanúsítottak  meg.  Pillanatnyilag  nem   állnak
  rendelkezésre információk arról,  hogy a társai  által korábban  gazdasági
  visszaélésekkel megvádolt  személy  mit  tett,  az  azonban  biztos,  hogy
  megvádolását követően az általa kezelt javakból bőkezűen jótékonykodott, a
  hitelezett személyeket is bevonva  különféle okiratok meghamisításába.  Ez
  utóbbi cselekedete jelentős vagyoni kárt okozott, s emiatt megalapozottnak
  tűnik a  hűtlen kezelés  vádja.  Az ügyből  jelentős anyagi  hasznot  húzó
  hitelezettek tagadják bűnösségüket, s mindenért a gazdasági vezetőt teszik
  felelőssé. A hatóságok értetlenül állnak azon tény előtt, hogy az említett
  vándortanító helyeselte a gazdasági vezető cselekedetét.

  Tévedés ne essék, nem az  elmúlt időszak gazdasági visszaéléseit  feltáró,
  mostanában mindennapossá  váló  sajtótájékoztatók egyikét  idéztem,  hanem
  napjaink sajtónyelvén igyekeztem  újrafogalmazni az evangéliumban  hallott
  esetet. Ha  Jézus korában  lett volna  televízió, akkor  minden  bizonnyal
  ehhez hasonló  formában  szerepelt volna  a  történet az  esti  híradóban.
  Napjaink számos esetét megismerve azon egyikünk sem csodálkozik el, hogy a
  régmúlt időkben is történhettek súlyos, másokat megkárosító  visszaélések,
  azon viszont mindenképpen megdöbbenünk, hogy a példabeszéd lezárásaként  a
  csaló  tulajdonképpen  dicséretben  részesül:  Az  úr  dicsérte  a  hűtlen
  intézőt, hogy  okosan  járt  el.  Bizony, a  világ  fiai  a  maguk  módján
  okosabbak a világosság fiainál (Lk 16,8).

  A hűtlen intézőről  szóló jézusi  példabeszéd több  eleme is  félreértésre
  adhat  okot,   ezért  nagy   körültekintéssel  érdemes   azt   elemeznünk.
  Mindenekelőtt azt érdemes megfontolnunk, hogy vajon igaz lehetett-e a vád,
  hogy az intéző  hűtlenül kezeli urának  vagyonát? Egyáltalán nem  lehetünk
  biztosak abban, hogy ez valóban így történt. Elképzelhető az is, hogy csak
  rosszindulatból, irigységből, igaztalanul vádolták  meg őt. A gazda  pedig
  bármiféle  vizsgálat   nélkül   sajnos   el  is   hitte   a   rosszakaratú
  híreszteléseket,  s  még  lehetőséget   sem  adott  arra,  hogy   intézője
  védekezzen a vádak ellen, amelyek hamisak is lehettek.

  Az  igazságtalan  helyzetbe  került  intéző  gyors  megoldást  keres.   Az
  adósleveleket  úgy  írják  át,   hogy  az  adósok  tartozását   jelentősen
  csökkentik.  Az  intéző  valóban   megkárosítja  urát  annyiban,  hogy   a
  meglehetősen  magas  uzsorakamat  egy  részét  elengedi  az  adósoknak.  A
  hitelező  úrnak  persze  így  is  maradt  bőséges  haszna  az   üzleteken,
  legfeljebb kevesebb. Itt fontos megjegyeznünk, hogy bár a zsidó  törvények
  Jézus korában szigorúan büntették az uzsorakamatot, ez a hitelezési  forma
  mégis létezett. Az adósok  a rendkívül magas  kamat miatt a  kölcsönkapott
  dolgok sokszorosát fizették vissza.  Erről nem szükséges sokat  beszélnem,
  hiszen napjainkban is vannak hasonló esetek.

  Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás, azaz a
  csalás utánzására  bátorítja  tanítványait,  hanem azért  dicséri  meg  az
  intézőt,  mert  nehéz  helyzetében  leleményes  módon  sikerült  barátokat
  szereznie, s  ezzel  biztosítania megélhetését  a  jövőben. Jézus  nem  az
  erkölcstelen,  törvénytelen  eszközök  használatára  buzdít  tehát,  hanem
  legfeljebb az okos,  gyors döntést  és a  céltudatos cselekvést  helyesli.
  Céljaink  elérésében  mindig  az   igazságosság,  a  becsületesség  és   a
  tisztesség legyen a vezérelvünk!

  A példázat után Jézus különféle mondásai következnek, amelyek egyrészt  az
  evilági  javak   helyes  használatát   ajánlják,  másrészt   az   üdvösség
  elnyerését, mint célt állítják  a tanítványok elé.  E mondások fényében  a
  példabeszéd  lelki   mondanivalója  a   következő  lehet:   Ismerjük   fel
  tennivalóinkat üdvösségünk érdekében és ne késlekedjünk azok megtételével!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, Jézus, segíts engem  abban, hogy becsületesen, tisztességesen  élve,
  az embereket szolgálva  és Hozzád  hűségesen haladjak előre  az örök  élet
  felé. Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s adj erőt  mindannak
  megtételéhez,  ami  üdvösségemhez  szükséges.   Céljaim  és  végső   célom
  elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom