2010. szeptember 12., vasárnap

Évközi huszonnegyedik vasárnap

Elveszett, de megkerült
2010. szeptember 12. Évközi huszonnegyedik vasárnap
Szűz Mária Szent Neve
P. Shane Lambert

Lk 15,1-32
Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: „Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.” Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!” Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e lámpát, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, hogy elmondja nekik: „Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem!” Mondom nektek: hasonló öröm lesz Isten angyalai közt egy megtérő bűnös miatt.”
Azután így szólt: ,,Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának: „Apám! Add ki nekem az örökség rám eső részét!” Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat. Szeretett volna jóllakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta: Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened! Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem!” Föl is kerekedett, és elment apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú így szólt hozzá: „,Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz” Az apa azonban ezt mondta szolgáinak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Azután hozzátok elő a hizlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.” Aztán elkezdtek vigadozni. Az időseb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt neki: „Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, mivel egészségben kapta őt vissza.” Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának: „Lásd, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad neki a hizlalt borjút.” Ő azonban azt mondta neki: „Fiam! te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De vigadozni és örvendezni kellett, mert ez az öcséd meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott”

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszem, hogy azért jöttél a világba, hogy megváltsál minket, bűnösöket. Remélek benned, és hatalmadban, hogy kegyelmed által bűnre hajló természetemet át tudod alakítani a szentségre. Uram, szeretlek, mert te előbb szerettél engem.

Kérés: Uram, szabadíts meg bűnös szokásaimtól; taníts engem erényes életre, hogy veled és az Egyház szentjeivel közösségben maradjak.

1. „Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.”  Jézus velünk akar étkezni. „Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, hogy hallgassák.” Más szóval, az én Uram és Megváltóm nem nézi méltatlanságomat – beszélni akar velem. Ez vonz engem hozzá – ismerem vétkeimet, mégsem érzem, hogy Jézus elítél engem - ezért megyek hozzá, hogy hallgassam Őt. Oly gyakran van, hogy csak saját magam érvényesülésére tekintek; örülök, ha mások tetszésére vagyok, sőt gyakran követelem is ezt, miközben nem veszem észre, hogy másoknak, a környezetemnek mire lenne szüksége. Gyakran alig van valami különbség az én életstílusom, és a bűnösöké, a vámosoké között. Jézus kész lealacsonyodni hozzám, és leülni asztalomhoz; a kritikus megjegyzések és a szidalmak ellenére is hozzám ül le. Jézussal találkozhatok, mivel leereszkedett hozzám, hogy felemeljen engem. „A húsvéti misztériumnak két összetevője van: Krisztus a halálával megszabadít bennünket a bűntől, föltámadásával pedig megnyitja utunkat az új életre. Az egyik elsősorban a megigazulás, mely visszahelyez bennünket Isten kegyelmébe, "hogy miként Krisztus (...) föltámadott a halálból, úgy mi is az új életben élhessünk" (Róm 6,4). (KEK654)

2. „Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!” Krisztus számára minden lélek értékes. Minden lelket Ő teremtett Isten képére és hasonlatosságára. Ebben az időben is határtalan az irgalma, így nincs olyan bűn, amelyet a Megváltó végtelen szeretete ne tudna legyőzni. Krisztus vérét ontotta, az életét adta, alászállt a halál birodalmába, hogy minden lelket megmentsen, akik bűnben haltak meg, és új életet ajándékozzon nekik. Nekünk csak a Jó Pásztor hangjára kell hallgatnunk, aki hív minket, keres, és ott talál ránk, ahol éppen vagyunk. Csak hagynom kell, hogy rám találjon Krisztus, a karjaiba vegyen, és fényének melegével elűzze belőlem a félelmeket, és a sötétséget. Jézus vissza akar vinni a tűzhely melegéhez. „Ez az új élet a bűn fölötti győzelem és a kegyelemben való új részesedés.” (KEK654) Minden bűn, amelyet meggyónunk, és minden erény, amelyet megélünk, Isten kegyelmének győzelme a lelkünkben.

3. „Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem!” Krisztusban van a közösség. Egyetlen keresztény sincs egyedül. Az egyik lélekből a másikra sugárzik Isten kegyelme. Ez az a gyümölcs, amelyet Krisztus a megváltás által hozott nekünk: lelkünk az Ő titokzatos testében egyesül vele. Ezért Krisztus testének tagjai között boldogság van, s ezt a boldogságot tovább kell adnunk. Így képesek mások is a Mennyei Atyát dicsőíteni, ha jócselekedeteimen átvilágít Isten kegyelmének fénye. (Mt 5). Nekem is dicsőítenem kell Istent, amikor az Ő jóságát másokban felfedezem. „A másik összetevő a fogadott fiúság megvalósulása, mert az emberek Krisztus testvéreivé válnak, ahogyan maga Jézus nevezi tanítványait a föltámadása után: „Menjetek, és vigyétek hírül testvéreimnek” (Mt 28,10). Testvérek nem a természet alapján, hanem a kegyelem ajándékaként, mert ez a fogadott fiúság valós részesedést jelent az egyetlen Fiú életében, ami teljességgel az Ő föltámadásában nyilvánult meg.” (KEK654)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy Te nem ítélsz el engem, amíg hallgatok szavadra, és válaszolok rá. Kérlek, továbbra is ajándékozz meg irgalmasságoddal, hogy lelkemben győzni tudjon a szentségre szóló meghívásod. Engedd, hogy másokkal együtt dicsőítselek téged!

Elhatározás: Ma teljesen tudatosan akarok gyakorolni egy erényt, amely megtöri egy bűnös szokásomat.

A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom