2010. október 28., csütörtök

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

  2010. október 28. – Csütörtök, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

  Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
  imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
  közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is
  hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
  Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát,
  továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy
  sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas
  tömeg vette körül Júdeából. Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti
  vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást
  nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
  gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és
  mindenkit meggyógyított.
  Lk 6,12-19


  Elmélkedés:
  Miután Jézus egész éjszaka imádkozott, tanítványai közül kiválaszt
  tizenkettőt, akiket apostoloknak nevez el. E cselekedetével létrehozza az
  apostolok testületét, amelynek az lesz a feladata, hogy tanúságot tegyen
  Jézusról és hirdesse az evangéliumot. A Jézus által választottak semmiképpen
  sem tökéletesek. Mindannyiukban találhatunk valamilyen hiányosságot. Jézus
  mégis őket választja, s döntése biztosan helyes, hiszen előtte egész éjszaka
  imádkozott az Atyához. Jézus olyanokat választott, aki Pünkösdkor engedik
  majd, hogy átalakítsa őket a Szentlélek. Jézus nem az emberi hibákra
  alapozza Egyházát, hanem a jóra kész emberekre, akik átadják neki életüket.
  Jézus engem is kiválaszt. Engedem-e, hogy az általa nekem ajándékozott Lélek
  átalakítson?
  © Horváth István Sándor


  Imádság:

  Két szent apostol ünnepén
  zengjen dicsérő énekünk,
  közös kegy hívta őket el,
  közös most dicsőségük is.
  Simon, felgyújtott égi láng,
  Krisztust követni késztetett,
  s később mint választott követ
  őt buzgó névvel hirdeted.
  Júdás, Simonhoz fűz a vér,
  S Krisztushoz kapcsol hű szíved,
  Írásban oktatsz másokat,
  szóban megvallod Mestered.
  E két hű szív nem reszketett,
  hogy vérét adja bűntelen,
  tanúságuk hogy szent, igaz,
  haláluk áldozat legyen.
  Ó, fent tündöklő Csillagok,
  hitünkben úgy segítsetek,
  hogy győzve földi gátakon
  törjünk az égi honba fel!
  Örökkön áldjuk Istenünk:
  Atyánk, Szülöttét, s Lelküket,
  mert menny üdvében minket is
  örökre részesítenek. Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom