2010. november 29., hétfő

Advent első hete – hétfő

2010. november 29. - Hétfő

  Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult
  eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen
  kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt
  válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy
  szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember
  vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!” – elmegy;
  a másiknak: „Jöjj ide!” – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd ezt!” – és
  megteszi.”
  Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony
  mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt
  mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz
  telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”
  Mt 8,5-11


  Elmélkedés:
  Jézus korában a zsidó emberek számára tilos volt belépni a pogányok házába,
  mert a mózesi törvény tiltotta ezt. A kafarnaumi százados pogány létére jól
  ismerte ezt a zsidó törvényt. Figyelmességéről és udvariasságáról tanúskodik
  kérése. Nem azt kéri tehát, hogy Jézus a házába lépjen, hanem hogy gyógyítsa
  meg szolgáját. Kérésével ugyanakkor kifejezi azt is, hogy hisz Jézus
  szavának erejében. Adventben Jézust várjuk, aki belépni készül emberi
  világunkba, a mi méltatlan hajlékunkba. Gyógyulást, békességet, megváltást,
  üdvösséget hoz nekünk. Ismerjük el méltatlanságunkat és valljuk meg
  alázattal bűneinket, mielőtt megérkezik világunkba és betér a mi életünkbe.
  Várjuk őt igaz hittel!
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
  szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
  életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és feddhetetlenek
  legyünk eljöveteled napjára!


______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom