2010. november 5., péntek

Szent Imre herceg

2010. november 5. – Péntek, Szent Imre herceg

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen.
  Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt
  megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok
  azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom
  nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik.
  És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket,
  boldogok azok a szolgák.
  Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem
  engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban
  az órában, amikor nem is gondoljátok.”
  Lk 12,35-40


  Elmélkedés:
  Legyetek éberek – figyelmeztet minket Jézus az evangéliumban, mert nem
  tudjuk, hogy mikor jön el Urunk. Szent Imre herceg, akit fiatalon és
  váratlanul ért a halál, éber volt, s tudta, hogy bármikor találkozhat az
  Úrral. Talán annak is volt köszönhető ez, hogy rendkívül nagy gondot
  fordítottak nevelésére, amelynek a trónörököshöz méltó királyi erények és a
  tudományok elsajátítása mellett helyet kapott a hitre és a lelki életre
  való nevelés is, hiszen tanítója Szent Gellért volt.
  Korunkban is legalább ekkora figyelmet kell szentelni minden gyermek
  nevelésére és lelki fejlődésére, ügyelve arra, hogy a világi tudományoknál
  fontosabb legyen az imádság és az életszentségre való törekvés.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Ima Szent Imre herceghez
  Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének első liliomszála,
  szűz Szent Imre, áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal
  megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél és tisztaságodat
  eljegyzésedben is szeplőtelenül megőrizted. Hódolva köszöntelek és
  tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a szüzek isteni
  jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem együtt a
  tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra
  becsülje, az ártatlanság útjába gördülő akadályokat elszánt erős akarattal
  legyőzze, teste-lelke tisztaságát megőrizze, s így nemzetünk életerős,
  hősies keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére,
  hivatásának hűséges betöltésére és a Te dicsőségedre. Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom