2012. március 4., vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnapja

  2012. március 4. – Nagyböjt 2. vasárnapja


  Abban az  időben Jézus  maga mellé  vette Pétert,  Jakabot és  Jánost,  és
  egyedül velük fölment  egy magas hegyre.  Ott elváltozott előttük.  Ruhája
  olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így
  a ruhát  kifehéríteni.  Egyszerre  megjelent  nekik  Illés  és  Mózes,  és
  beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan  jó
  nekünk itt lennünk! Készítsünk három  sátrat: neked egyet, Mózesnek  egyet
  és Illésnek egyet!”  Nem is tudta,  mit mond, annyira  meg voltak  ijedve.
  Ekkor felhő árnyékolta be őket, és  a felhőből szózat hallatszott: „Ez  az
  én szeretett  Fiam, őt  hallgassátok!” Mire  körülnéztek, már  senkit  sem
  láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy
  ne mondják el  senkinek, amit  láttak, amíg az  Emberfia fel  nem támad  a
  holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták,  hogy
  mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
  Mk 9,1-9

  Elmélkedés:


  Az isteni dicsőség megmutatkozása
  Urunk színeváltozásának  saját  ünnepe van  augusztus  elején,  ugyanakkor
  nagyböjt 2. vasárnapján is erről emlékezünk meg minden esztendőben. Milyen
  sajátos, most a húsvéti előkészület idején aktuális mondanivalót hordoz az
  esemény? A kérdés  megválaszolása érdekében a  három kiválasztott  apostol
  szemszögéből érdemes vizsgálnunk a  történteket. Igen, képzeljük  magunkat
  Péter, Jakab és János apostolok társának! Jézus minket is kiválaszt,  hogy
  egészen  különleges  élményben  legyen   részünk.  A  három   kiválasztott
  apostollal együtt  mi sem  tudjuk, hogy  mi vár  ránk, mit  akar a  Mester
  megosztani  velünk,  amit  a  többieknek  nem  szeretne  megmutatni   vagy
  elmondani. Maga a  kiválasztás ténye  is azt jelzi,  hogy olyan  titokról,
  különleges dologról lesz szó, amelybe  még a többi apostolt és  tanítványt
  sem akarja Jézus  egyelőre beavatni.  Bizonyára nem értették  volna meg  a
  történteket, mint ahogy tulajdonképpen Péter,  Jakab és János sem  értette
  ekkor még  meg, hogy  mi is  történt. Az  evangélista megjegyzése  szerint
  maguk között – bizonyára többször  is – beszélhettek élményükről, de  csak
  az Úr feltámadása után érthették meg igazán.

  A színeváltozás  különleges  eseménye Jézus  isteni  dicsőségébe  engedett
  bepillantást a három  apostol számára,  amely dicsőség  a feltámadás  után
  várja az  Urat.  Talán  éppen  ennek  felidézése  adott  reményt  nekik  a
  legsötétebb napokban,  Jézus  halála  után.  Talán  ez  nyújtott  számukra
  vigasztalást a  feltámadás  előtti napokban.  A  színeváltozáskor  ugyanis
  különleges módon,  azaz a  mennyei Atya  kinyilatkoztatásából tudják  meg,
  hogy Jézus az  Isten Fia.  Korábban már  több alkalommal  megtapasztalták,
  hogy emberfeletti  képességekkel  rendelkezik, szavára  csodák  és  csodás
  gyógyulások történnek, úgy beszél az emberekhez, ahogyan korának  egyetlen
  tanítója sem, illetve egyértelmű jelét adja a bűnök megbocsátásának, amire
  egyedül Isten  képes.  E közvetett  jelek  után, most  Jézus  istenségének
  közvetlen bizonyítékaként  a mennyei  Atya  tesz erről  tanúságot,  akinek
  hangja hallatszik az égből:  „Ez az én  szeretett Fiam, őt  hallgassátok!”
  (Mk 9,7).

  Egy hegymászó  élménybeszámolójában  olvastam  a  napokban,  hogy  sok  év
  próbálkozás  után   végre   sikerült  feljutnia   egy   régóta   kiszemelt
  hegycsúcsra. Ez  már  a  nyolcadik próbálkozása  volt,  mert  korábban  az
  időjárás váratlan rosszabbra fordulása, betegség vagy más nehézségek miatt
  mindig kudarcba fulladt az expedíció. De a hétszeri sikertelen mászás  sem
  vette el kedvét, nem adta  fel kitűzött céljának megvalósítását. Újból  és
  újból az adott erőt neki, hogy érdemes megmásznia azt a hegyet. S végül  a
  siker, a  feljutás,  a hegy  élménye  mindenért kárpótolta.  Érdemes  volt
  ismételten próbálkoznia.

  Ehhez hasonlóan nekünk is érdemes lelki magaslatokra vágyakoznunk. Érdemes
  Isten után vágyakoznunk. Érdemes Isten megtapasztalása után  vágyakoznunk.
  Ez nem mindennapi élmény számunkra. Csak ritkán, egy ember életében  talán
  csak néhány alkalommal fordul  elő, de ez az  élmény elkísér bennünket  és
  átsegít minden szenvedésen.  Ha ezekben  a hetekben nem  csak a  természet
  tavaszi megújulását várjuk, hanem komolyan vesszük a lelki felkészülést és
  a Jézus szenvedéséről való elmélkedést,  akkor húsvét ünnepe számunkra  is
  az Isten  látás, a  Feltámadottal való  személyes találkozás  napja  lesz,
  amikor a feltámadt Krisztus megmutatja isteni dicsőségének teljességét.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Mennyei Atyánk, te a színeváltozás  hegyén kinyilvánítottad, hogy Jézus  a
  te szeretett Fiad és azt kérted, hogy őt hallgassuk. Adj nekünk tanulékony
  lelket, hogy Krisztus szavában felismerjük azt az igazságot, amely  minket
  az üdvösségre  vezet.  Adj bátorságot,  hogy  a ránk  bízott  evangéliumot
  buzgón hirdessük  az üdvösségre  vágyó embereknek!  Add, hogy  az  emberek
  jóindulattal fogadják az evangélium  szavát! Segíts minket, hogy  Krisztus
  evangéliumához méltóan éljünk!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom