2012. március 16., péntek

Nagyböjt harmadik hete – péntek

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

A szeretet, mint természeti törvény
2012. március 16. Nagyböjt harmadik hete – péntek

P. Shane Lambert

Mk 12,28-34
Egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs." Az írástudó helyeselte: "Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy bármi más áldozatnál." Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze az Isten országától" - mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Bevezető ima: Uram! Hiszem, hogy saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél engem, ahogy minden embert. Remélem, hogy arcodat kegyelmed fényével még sugárzóbbá teszed bennem. Szeretlek, Uram, Istenem.

Kérés: Uram! Segíts, hogy szeretetemet kifejezzem a másik ember iránt, akit képedre és hasonlatosságodra teremtettél.

1. Istenben gyökerezve. A Teremtés könyve az Ószövetség első könyve. Isten első „parancsa” a lépésenként adott „Legyen!” a teremtés folyamatában. Isten megalkotta a természet törvényeit, a természeti törvényeket. A teremtés koronája az ember: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27). Mikor megteremtett minket, lelkiismeretet alkotott nekünk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól és felismerjük a természet rendjét. Arra teremtett bennünket, hogy keressük a jót. Ahogy a  zsoltáros énekli, úgy kell nekem is a jó tanárt követni: „A te kezed teremtett és alkotott, adj nekem értelmet, hogy megértsem parancsaid.” (Zsolt, 119, 37). Istennel való kapcsolatom a legfontosabb. Az Istenre van legnagyobb szüksége szívemnek, lelkemnek, értelmemnek és az akaratomnak.

2. Isten formált minket. Mikor Ádám megpillantotta Évát a Paradicsomban, így kiáltott: „Ez már csont a csontomból és hús a húsomból.” (Ter 2,23). Semmilyen madár vagy állat nem hordozza Isten képmását, csak az ember. Ezért senkit nem lehet tárgyként kezelni. Minden egyes embert tisztelettel és méltósággal kell kezelni, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. „Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz vagy a művészet, az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló.” (ApCsel 17,29). Minden embertársamat úgy kell szeretnem, mint önmagamat, mert ezzel fejezem ki hálámat a Teremtőnek számos adományáért, melyek az Ő ajándékai minden ember életében.

3. Isten szeret minket. Az elbukott emberi természetnek szüksége van a kegyelemre, mellyel helyreállíthatja régi fényét. A fáradozás, hogy szeressük Istent és embertársainkat, ezért égő áldozatnak tekinthető. Olyan, mint a tömjénfüst az Úrnak. Ezért mondjuk együtt a zsoltárossal: „Megismertem, Uram, hogy végzésed igaz, s engem is jogosan aláztál meg. Éreztesd irgalmad vigasztalásomra, így ígérted ezt meg szolgádnak.” (Zsolt 119,75-76). Ha én istengyermekségem tudatában élek, Isten ezekkel a szavakkal vigasztal: „Nem jársz messze az Isten országától”.

Beszélgetés Krisztussal: Add, Uram, hogy országod éljen a szívemben. Add szívembe kegyelmed kincseit, melyek értékesebbek minden aranynál, ezüstnél, gyémántnál. Add, hogy azzal a szívből fakadó szeretettel tudjak szeretni, ahogy Te szerettél engem, mikor megteremtettél. Add, hogy a másik ember megtapasztalja szeretetedet abból a nagyrabecsülésből, ami belőlem árad.

Elhatározás: Ma törekszem, hogy olyan nagyon szeressek, ahogy Krisztus szeret engem.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom