2012. március 17., szombat

Nagyböjt harmadik hete – szombat

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu


Irgalom kell, nem áldozat!
2012. március 17. Nagyböjt harmadik hete – szombat

P. Shane Lambert

Lk 18,9-14
Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok. - A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! - Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

Bevezető ima: Uram! Hiszem, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Csak Te tudsz igazolni engem. Bízom benne, hogy megmutatod nekem irgalmasságodat. Alázz meg, hogy aztán újra felemelj. Szeretlek, mert tanítasz engem.

Kérés: Istenem! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!

1. Emlékezz, lelkem! Isten nem politizál. Az erőszak nem szül igazságot. Az emberiség minden erényével együtt Isten hatalma által jött létre, nem egy teremtmény alkotta. A büszkeség, amint azt a mai evangéliumban láthatjuk, eltakarja előlünk Istent és megrontja a másik emberhez fűződő kapcsolatunkat. Még „hálánk” is saját magunk burkolt dicséretévé válik: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember…” Annyira eltelek önmagamtól, hogy meggyőződésemmé válik, hogy saját erőmből értem el egy erényt, és elhiszem, hogy ez az „önátadás” tetszik Istennek. Ezt az arcátlan magatartás figyelhetjük meg Sátánnál is: "Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem." (Mt 4,9). Isten nem tartozik nekem tisztelettel, én csak egy bűnös teremtmény vagyok. "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!" (Mt 4,10). Jézus kiűzi belőlem a büszkeség ördögét. Istent kezdem dicsőíteni, amikor alázatot kérek tőle. „Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.” (Zsolt 51, 19).

2. Nézz magadba –de bizonyos távolságból! Engednem kell, hogy Isten megnyerje lelkemet, mielőtt nekilátok a világot vélt saját erényeimmel meghódítani. Az igazi alázat létünk valódi elfogadásában rejlik: „Istenem! Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” Isten kegyelmének köszönhetően tudok újra talpra állni. Senki sem szeretné személyes erőm felajánlását elfogadni, különösen akkor nem, ha megbántottam őt valamilyen bűnömmel vagy tökéletlenségemet már megtapasztalta. A többi ember azt ajándékot szeretné tőlem, amit Istentől kaptam: a bűnök megbocsátását. Csak úgy állhatok a többi ember elé, ha már magamba néztem és kértem Istentől a kegyelmet, hogy embertársaimnak megbocsássak.

3. Bizalom Istenben. Nagyon melléfogok, ha bizalmamat önmagamba vetem. Nem én vagyok a hit tárgya, hanem Isten. Bizalmamat Istenbe kell vetnem, aki mindig hű marad. Végtelen irgalma igazolja bizalmamat. Keresnem kell Isten megbocsátását, hogy amint megbocsátott nekem, tovább adhassam azt embertársaimnak. Akkor ők bízhatnak bennem, mert én Isten szeretetének a nevében cselekszem. „Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3,17). Semmi nem jogosít fel arra, hogy öntelt legyek vagy ítélkezzek. Ha Isten már rendre utasított engem, akkor a türelem és a megbocsájtás igazol majd engem embertársaim előtt.

Beszélgetés Krisztussal: Engedd, Uram, hogy megtaláljalak, mikor templomodba lépek. Jöjj lelkem szentélyébe és találj ott engem imádkozva. Bocsásd meg minden erkölcsi és emberi gyengeségemet, mert gyenge voltam és nem tudtam ellenállni a bűnnek és a kísértésnek. Éleszd fel tüzedet szívemben! Add, hogy tovább adhassam kegyelmedet!

Elhatározás: Ma szeretettel közelítek valakihez, szemem előtt tartva Krisztus tanítását: „Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." (Mt 9,13).


A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom