2012. március 17., szombat

Nagyböjt harmadik hete – szombat

2012. március 17. - Szombat


  Abban az  időben az  elbizakodottaknak,  akik magukat  igaznak  tartották,
  másokat pedig megvetettek,  Jézus ezt a  példabeszédet mondta: „Két  ember
  fölment a templomba imádkozni,  az egyik farizeus volt,  a másik vámos.  A
  farizeus megállt, és  így imádkozott magában:  Istenem, hálát adok  neked,
  hogy  nem  vagyok  olyan,  mint   a  többi  ember,  rabló,   igazságtalan,
  házasságtörő, mint ez a vámos  is. Kétszer böjtölök hetenként, és  tizedet
  adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
  merte az  égre emelni,  hanem  a mellét  verve  így szólt:  Istenem,  légy
  irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek,  hogy ez megigazultan ment  haza,
  amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák,  aki
  pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
  Lk 18,9-14

  Elmélkedés:

  Két  embert,  illetve  két  magatartást   állít  elém  Jézus  a  mai   nap
  evangéliumának példabeszédében. A farizeus a vallásos ember mintaképe volt
  abban a korban, aki minden vallási előírást pontosan megtart. Ennek  éppen
  az ellenkezőjét képviselték a vámosok,  akiket mindenki a római  birodalom
  kiszolgálóinak,  és  –   mivel  a   maguk  zsebére  dolgoztak   –  a   nép
  nyomorgatóinak  tartottak.  Jézus  a  közvélekedéssel  ellentétben  nem  a
  farizeus, hanem a  vámos példáját tartja  követendőnek a vallási  életben.
  Ennek oka  az,  hogy a  példázat  szerint  a farizeus  inkább  az  emberek
  tetszését keresi a  vallásosság külső cselekedeteinek  mutatásával, míg  a
  vámos szívének  belső  bűnbánatával,  szerényen áll  Isten  színe  elé.  A
  nagyböjti időszakban arra érdemes törekednem, hogy vallásos magatartásomat
  megtisztítsam a felszínességtől és egyedül Isten tetszését keressem.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
  Szentlelkednek harmata  nem  öntözi  és szereteted  sugara  nem  melegíti;
  kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
  Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom