2012. március 9., péntek

Nagyböjt második hete – péntek

2012. március 9. - Péntek


  Abban az  időben  Jézus  ezt  mondta  a  főpapoknak  és  a  nép  véneinek:
  „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
  telepített, bekerítette  sövénnyel,  belül pedig  taposógödröt  ásott,  és
  őrtornyot épített.  Aztán rábízta  a szőlőt  a munkásokra,  és  elutazott.
  Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
  termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az  egyiket
  összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre  más
  szolgákat küldött, többet,  mint először, de  ezekkel is ugyanúgy  bántak.
  Végül a fiát  küldte el  hozzájuk, mondván: „A  fiamat csak  megbecsülik!”
  Amikor azonban a  szőlőmunkások meglátták a  fiút, így szóltak  egymáshoz:
  „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg  is
  ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a  szőlőskert
  ura, ugyan mit  tesz majd  ezekkel a  szőlőmunkásokkal?” Ezt  válaszolták:
  „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
  idejében átadják neki a termést.”
  Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha  az írásokban: „A kő, melyet  az
  építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
  csodálatos ez!” Ezért mondom nektek:  Az Isten országát elveszik  tőletek,
  és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és
  a farizeusok hallották a példabeszédet,  és megértették, hogy Jézus  róluk
  beszél. El akarták  fogni, de  féltek a néptől,  mert mindenki  prófétának
  tartotta.
  Mt 21,33-43.45-46

  Elmélkedés:

  Keresztény közösségünket  hasonlíthatjuk egy  szőlőskerthez, amilyenről  a
  mai  evangéliumban  olvasunk.  Krisztus   tanítványai  az  Úr   szőlőjében
  dolgoznak, miként a szőlőmunkások. Az egyház mindaddig békében  fejlődhet,
  amíg tagjai az Istentől  rájuk bízott feladatokat  végzik, és nem  akarnak
  túlnőni szerepükön. Ha azonban fellázadnak és a maguk kezébe akarják venni
  az irányítást, megsérül az Úr és a szolgák közti kapcsolat. A  történetből
  láthatjuk, hogy a lázadást  az ember teszi.  Jézus eljövetele és  megváltó
  halála azt mutatja, hogy Isten  irgalmasan segítségére siet az  engedetlen
  emberiségnek,   hogy   ne   kerüljünk   a   kárhozatra,   hanem   Krisztus
  engedelmességének köszönhetően üdvözüljünk. Engedem-e, hogy Isten  irgalma
  engem is megérintsen?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Örök Atya,  tekints irgalmas  szemmel az  egész emberiségre,  különösen  a
  szegény bűnösökre,  akiket  Jézus  legirgalmasabb  Szíve  oltalmaz.  Az  Ő
  keserves   kínszenvedése   által   könyörülj   rajtunk,   hogy    irgalmad
  mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom