2012. március 10., szombat

Nagyböjt második hete – szombat

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Az irgalmas Atya
2012. március 10. Nagyböjt második hete – szombat

P. Patrick Butler LC

Lk 15,1-3, 11-32
Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: ,,Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.” Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik:
Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának: ,,Apám! Add ki nekem az örökség rám eső részét!” Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat. Szeretett volna jóllakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta: ,,Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened! Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem!” Föl is kerekedett, és elment apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú így szólt hozzá: ,,Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.” Az apa azonban ezt mondta szolgáinak: ,,Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Azután hozzátok elő a hízlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.” Aztán elkezdtek vigadozni. Az időseb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt neki: ,,Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, mivel egészségben kapta őt vissza.” Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának: ,,Lásd, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad neki a hízlalt borjút.” Ő azonban azt mondta neki: ,,Fiam! te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De vigadozni és örvendezni kellett, mert ez az öcséd meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.”

Bevezető ima: Engedd Uram, hogy ma valóban a Te jelenlétedben imádkozzak, vegyem észre, hogy veled – irgalmas Atyámmal és Urammal – beszélgetek. Te meghívod a bűnösöket, így engem is, hogy megnyissuk feléd szívünket, s így beléphess oda. Mutasd meg nekem újra irgalmas szeretetedet és ne engedd, hogy valaha is megfeledkezzek szeretetedről!

Kérés: Uram, adj nekem alázatos és bűnbánó szívet!

1. A kérkedő bűnös. Jézus egy újabb példabeszédet mond, két fivér történetét. Egyikük nagyon ismerős számunkra; ő a „tékozló” fiú. Ő a meggondolatlan, szeretet nélküli, élvezeteket hajszoló fiú. Gátlás nélkül vetette bele magát bűnös hajlamainak kiélésébe. Azonban amikor mélypontra került, magába szállt és rájött, hogy szüksége van bocsánatra. Belátta az atyjával szembeni méltatlanságát, de az élni akarás és a vágy, hogy bocsánatot nyerjen, elindította őt a hazafelé vezető úton. Megvallotta bűneit. Talán csak részben bánta meg azokat, de kész volt a változtatásra. Jézusnak szüksége van az ilyen bűnösökre: Mátéra, a szamaritánus asszonyra, a házasságtörő asszonyra.

2. A tudatlan bűnös. A példabeszéd másik fiúja makacsul visszautasította, hogy atyja megbocsásson a csapongó életet élt fivérének. Az ő bűne az volt, hogy mindvégig az atyja házában élt, mégsem tudott közel kerülni hozzá. Nem szerette sem atyját, sem testvérét. Az irgalom távol állt a szívétől. Jézus azok életét nem tudja megváltoztatni, akik erre a fiúra hasonlítanak. A farizeus Simonnak mondta: „akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” (Lk 7,47).

3. Az irgalmas atya. A történet legmélyebb benyomást keltő szereplője a két fiú atyja, aki Jézus mennyei Atyját jelképezi. Türelmes a bűnösökkel. Alázatos, lealacsonyítja magát, hogy visszahozza és megmentse, azt, aki elveszett. Mindkét fiáért elmegy, elhagyja a saját háza kényelmét, ami megilleti és kimegy, hogy visszahozza őket. A tékozló fiú visszatér az atyai szeretet oltalmához, engedi, hogy atyja megcsókolja és megbocsásson neki soha nem is képzelt mértékben. Az „igaz” fiúnak nincs szüksége arra, hogy közel engedje magához atyját, bár atyja nagyon szeretné ezt. Észre kell vennem, hogy mekkora szükségem van Istenre. Meg kell engednem, hogy megérintsen az Atya gyengédsége, hogy elhatározhassam: soha többé nem akarok távol lenni Tőle.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te nem a bűnös utakat hagyod jóvá, hanem az elveszett bárányt akarod visszavezetni a nyájhoz. Belátom, hogy szükségem van irgalmas szeretetedre. Add, hogy megtapasztaljam szeretetedet és így hiteles tanúja legyek annak mások számára.

Elhatározás: Engedem, hogy Isten megérintsen és nyitott leszek és be akarom látni, hogy mekkora szükségem van az Ő szeretetére. Alázatosan bocsánatot kérek az önfejűségemért és előkészítem a lelkemet a bűnbánat szentségére.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom