2012. március 10., szombat

Nagyböjt második hete – szombat

2012. március 10. - Szombat


  Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt.
  A farizeusok  és  az  írástudók  méltatlankodtak  miatta.  „Ez  szóba  áll
  bűnösökkel, sőt  eszik  is  velük”  –  mondták.  Jézus  erre  a  következő
  példabeszédet mondta nekik:
  „Egy embernek  két fia  volt.  A fiatalabbik  egyszer így  szólt  apjához:
  Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta  köztük
  vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és  elment
  egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát.  Amikor
  mindenét elpazarolta,  az  országban nagy  éhínség  támadt, s  ő  maga  is
  nélkülözni kezdett. Erre  elment és  elszegődött egy  ottani gazdához.  Az
  kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna
  gyomrát a sertések eledelével, de még  abból sem adtak neki. Ekkor  magába
  szállt: Atyám házában hány napszámos  bővelkedik kenyérben – mondta –,  én
  meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki:  Atyám,
  vétkeztem az  ég ellen  és  teellened. Arra  már  nem vagyok  méltó,  hogy
  fiadnak nevezz, csak  béreseid közé fogadj  be. Azonnal útra  is kelt,  és
  visszatért atyjához. Atyja  már messziről  meglátta, és  megesett rajta  a
  szíve.  Eléje  sietett,  nyakába  borult,  és  megcsókolta.  Ekkor  a  fiú
  megszólalt: „Atyám,  vétkeztem az  ég  ellen és  teellened. Arra  már  nem
  vagyok méltó,  hogy  fiadnak  nevezz.”  Az  atya  odaszólt  a  szolgáknak:
  „Hozzátok hamar  a legdrágább  ruhát, és  adjátok rá.  Húzzatok gyűrűt  az
  ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le.
  Együnk és vigadjunk, hisz  fiam halott volt és  életre kelt, elveszett  és
  megkerült.” Erre vigadozni kezdtek.
  Az idősebbik  fiú  kint volt  a  mezőn. Amikor  hazatérőben  közeledett  a
  házhoz, meghallotta a zeneszót és a  táncot. Szólt az egyik szolgának,  és
  megkérdezte: Mi történt? Megjött  az öcséd, és  atyád levágatta a  hizlalt
  borjút, mivel  épségben  visszakapta  őt  –  felelte  a  szolga.  Erre  az
  idősebbik fiú megharagudott, és nem  akart bemenni. Ezért atyja kijött  és
  kérlelni kezdte.  De  ő szemére  vetette  atyjának: Látod,  én  annyi  éve
  szolgálok neked, és egyszer sem szegtem  meg parancsodat. És te nekem  még
  egy gödölyét sem adtál  soha, hogy mulathassak  egyet a barátaimmal.  Most
  pedig, hogy ez a te fiad,  aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta,  megjött,
  hizlalt borjút vágattál le neki.
  Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.  De
  most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és
  most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”
  Lk 15,1-3.11-32

  Elmélkedés:


  A nagyböjt egyik legmegindítóbb elbeszélése, a tékozló fiú és az  irgalmas
  atya története olvasható  a mai evangéliumban.  A példázat cselekményei  a
  házhoz kötődnek. E házat hagyja el a fiatalabb fiú, ide kívánkozik vissza,
  amikor mindenét  elpazarolta, és  ebbe  az atyai  házba tér  vissza.  Neki
  mindig helye volt ebben a  házban, akkor is, ha ez  a hely egy időre  üres
  maradt. Az idősebb testvér,  akinek szintén helye van  az atyai házban,  a
  történet végén mégsem akar oda belépni, mert talán azt gondolta, hogy az ő
  helyét akarja  elfoglalni  öccse, akit  nem  is testvérének,  hanem  atyja
  fiának nevez. Vajon bement-e később a  házba? És én belépek-e az  irgalmas
  Isten házába, ahol nekem is helyem van?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki  valóságosan és lényegedben jelen vagy  a
  kenyér és a bor  színe alatt: táplálj engem,  vigasztalj és erősíts  engem
  mindig, különösen utolsó órámon.  Engedd, hogy téged,  akit most a  kenyér
  fátyla alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom