2012. március 29., csütörtök

Nagyböjt ötödik hete – csütörtök

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Megtartani az Igét
2012. március 29. Nagyböjt ötödik hete – csütörtök

P. James Larson

Jn 8,51-59
„Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.” Azt mondták erre a zsidók: „Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: ‘Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem’. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?” Jézus azt felelte: „Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: ‘Istenünk’, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.” A zsidók erre azt mondták neki: „Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus azt felelte nekik: „Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

Bevezető ima: Uram, szólj hozzám Igéid által! Add, hogy a Te szavad világosítsa meg elmémet, gyújtsa lángra szívemet és erősítse meg akaratomat, s így hűségesen megmaradjak az életszentség útján, amit az evangéliumban mutattál meg nekem.

Kérés: Uram, bár meghallanám hangod, és nem keményíteném meg szívemet szándékod előtt, amit ma kérsz tőlem!

1. Az igazi ellenség. Ma látjuk, amint Jézus élénk párbeszédet folytat a zsidókkal. Úgy látszik, ugyanazt a témát boncolgatják, a halált. Ennek a valóságnak két értelmezését hangoztatják. A zsidók materiális oldalról közelítik, míg Jézus lelki oldalról. Jézus a halál sokkal komolyabb következményeiről beszél. Krisztus figyelmeztet minket, a lelki halál terhéről, ami a súlyos bűnök következménye. Ezért imádkozza Egyháza a Mindenszentek Litániájában, hogy: „Az örök haláltól, ments meg Uram minket.”, a lélek halála ez, amiről Jézus itt említést tesz. A nagyböjt időszakában meg kell szabadulnunk az életünkben felmerülő gonoszság minden formájától, különösen az imádság gyakorlásával, bűnbánattal és önfeláldozással.

2. Csak a Lélek ad életet. A hallgatóság képtelen arra, hogy felfogja Jézus szavait, mert tisztán materiálisan gondolkodnak. Csak hívő lélekkel és a Szentlélek segítségével értjük meg Isten dolgait. A mai világ materializmussal fertőzött. Úgy tűnhet, hogy az anyag és értékei megoldást nyújtanak mindenre. Észrevetted-e, hogy minél több dolog felett rendelkezünk, minél nagyobbak a technikai lehetőségeink, annál üresebbek vagyunk belül, és annál lélektelenebb lesz a nyugati kultúra? Tisztán materialista magyarázat, soha nem adhat választ az emberi személy mélyebb szükségeire. Ahogyan Krisztus mondja: „Csak a Lélek ad életet.” Küzdenünk kell tehát folyamatosan azért, hogy elsajátítsuk azt a természetfeletti látásmódot és életstílust, ami megóv minket attól, hogy vakok legyünk az anyag felett álló igazságra.

3. A kihívásra nyitottan. Krisztus felhívása – hogy a szívünkkel és a lelkünkkel tekintsünk a lélek magasságába – tüzes ellenállásba ütközik. Sőt meg akarják kövezni. Krisztus mindig többre hív. Szeretete megnyilvánulásaként teszi ezt. Miként válaszolok az Ő hívására a saját életemben?

Beszélgetés Krisztussal:
Beszéltél, Uram,
Az éjszaka sötétjében,
Szavaid belevésték akaratodat szívembe.
Mivel beszéltél,
Ismerem szándékodat:
Tartsam meg parancsaidat.
Remélni ígéreteidben,
Szeretni vezetésed és törvényeid által.

Elhatározás: Arra törekszem, hogy egyre inkább Jézus tanítása szerint a lélek magasából tekintsek a világra, embertársaimra és önmagamra.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom