2012. március 28., szerda

Nagyböjt ötödik hete – szerda

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Krisztus igazságából táplálkozó szabadság
2012. március 28. Nagyböjt ötödik hete – szerda

P. James Larson

Jn 8,31-42
Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” Azok azt felelték neki: „Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy ‘szabadok lesztek’?” Jézus így szólt: „Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. De a szolga nem marad örökre a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok engem ölni, mert a tanításom nem hatol belétek. Én azt mondom, amit az Atyánál láttam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok.” Azt felelték neki: „A mi atyánk Ábrahám!' Jézus azt mondta nekik: „Ha Ábrahám fiai lennétek, Ábrahám tetteit cselekednétek. De most meg akartok ölni engem, azt az embert, aki nektek azt az igazságot mondtam, amelyet az Istentől hallottam; ezt Ábrahám nem tette. Ti a ti atyátok tetteit cselekszitek.” Erre azt mondták neki: „Mi nem paráznaságból születtünk. Egy Atyánk van, az Isten!” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől származtam és jöttem. Hiszen nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.”

Bevezető ima: Mindenható Atyám, add meg nekünk közelséged kegyelmét az imában. Vezess minket a bűnbánat és a megtérés útján. Világosítsd meg elménket és töltsd el szívünket szereteteddel, hogy hűségesen szolgáljunk Téged a mai napon.
Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy megmaradjak Szent Igédben, és igazságod szabaddá tegyen engem!
1. „Ha megmaradtok tanításomban.” Nem valóságos a hitünk, ha nem érinti viselkedésünket, és mindenekfelett konkrét döntéseinket. Megmaradni Krisztus tanításában, annyit jelent, mint életünket az Ő életéhez és erényeihez igazítjuk, különösen az adakozó szeretet erényéhez, ami a lényege a keresztény tanításnak és erkölcsnek. Megmaradni a tanításában, annyi, mint végig járni az utat. Máshol azt mondja nekünk az írás, hogy nem azok jutnak a mennybe, akik azt mondják: „Uram, Uram…”, hanem azok, akik Isten akarata szerint élnek. Megmaradni tanításában, nem más, mint az életszentség, ugyanígy a mindennapi kitartás, a bűnből való felemelkedésben, az örök újra kezdésben. Mennyire vagyok képes megmaradni Krisztus tanításában? Észreveheti-e rajtam a külső szemlélő, hogy Krisztus követője vagyok?
2. „…valóban tanítványaim lesztek.” Krisztus alkalmazza az igaz és hamis tanítvány fogalmát. Csak egy módon lehet különbséget tenni a kettő közt: aki nem csak ideálként ismeri el a tanítását, hanem élete szabályaként. Manapság még a keresztény közösségekben is előfordul, hogy a kereszténységet egyfajta „terápiaként” alkalmazzák – ez a kereszténységnek olyan fajtája, ahol úgy hihetünk Krisztusban, hogy egy-két dolgot elfogadva, tanításával ellentétes magatartást tanúsítunk; vagy a könnyebb utat választva, bizonyos kérdésekben szembe fordulunk az Egyház tanítóhivatalával. A hit és a tetteink elválasztásának kísértése soha nem áll távol tőlünk. Mennyire befolyásolják az én felfogásomat ezek a téves elképzelések? Mit jelent számomra, hogy Krisztusnak az Egyház fejének vagyok a követője?
3. „Az igazság szabaddá tesz.” A Krisztus ígérte szabadság azoknak, akik megmaradnak tanításában; sokkal mélyebb, mint a világ szabadsága. Krisztus szabadsága nem politikai értelemben vett szabadság. Nem a lehetőség, hogy megválasszam, mit akarok, mikor és hogyan. Krisztus tanítványának szabadsága lelki, erkölcsi és belső szabadság – ez az, amire minden ember vágyik legbelül. Ezzel a szabadsággal csak Krisztus ajándékozhat meg minket.
Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm a szabadságot, amellyel megajándékoztál. Szabadnak teremtettél, és én szeretnék valódi szabadságban élni. Mutasd meg nekem, hogyan lehetek valóban szabad!
Igazi szabadságomat azzal szeretném bizonyítani, hogy megteszem a legnagyobb dolgot, amire szabadságom képessé tesz: Uram, neked adom szabadságomat és akaratomat, hogy legyen meg a Te akaratod!

Elhatározás: Ma olyan felelősséggel gyakorlom szabadságomat, ahogy azt Krisztus szeretné.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom