2012. március 26., hétfő

Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

2012. március 26. – Hétfő, Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó
Boldogasszony

 

  Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
  egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való
  Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így  szólt:
  „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
  asszonynál!”
  Ennek hallatára  Mária zavarba  jött és  gondolkodóba esett,  hogy  miféle
  köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
  találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy  lesz ő:  a Magasságbeli  Fiának  fogják
  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak trónját.  Uralkodni  fog
  Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
  Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én
  férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le
  rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki
  tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is
  gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár
  magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
  Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem  szavaid
  szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
  Lk 1,26-38

  Elmélkedés:

  „Kegyelmet találtál  Istennél”  –  mondja  köszöntésében  az  angyal  Szűz
  Máriának, miután „kegyelemmel teljes”-nek  szólította. Mária egész  életét
  végigkíséri Isten kegyelme,  s benne megcsodálhatjuk,  hogy mire képes  az
  ember, ha  együttműködik a  kegyelemmel.  De talán  ennél pontosabb  az  a
  megfogalmazás, hogy mit  képes velünk  tenni a kegyelem,  és mennyire  meg
  tudja változtatni  az életünket.  Máriát nem  átalakítja az  Isten,  hanem
  fogantatásának   pillanatától    kezdve   alkalmassá    tette   erre    az
  együttműködésre, hiszen nem engedte, hogy emberi természetét megfertőzze a
  bűn. Mi  az ősbűn  következményeként bűnös  természettel születünk,  és  a
  megkeresztelésünkkor kapjuk  meg a  kegyelmet, amely  helyreállítja a  bűn
  által megromlott kapcsolatot a Teremtővel. Az isteni kegyelem ettől kezdve
  szüntelenül   elhalmoz   minket,   ha   élünk   a   szentségek   nyújtotta
  lehetőségekkel, amelyek Isten  láthatatlan kegyelmét közvetítik  számunkra
  látható jelek formájában. Különösen is fontos a rendszeres szentgyónás  és
  a szentáldozás.  Engedjük, hogy  Isten  átalakítson bennünket  a  megtérés
  kegyelme és az eucharisztia szentsége által!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Minden  reményemet  beléd  helyezem,   Isten  Anyja,  reményt   vesztettek
  reménysége. Te mindenkit szívesen megvédsz, aki hozzád esedezik, Te vagy a
  keresztények menedéke!  Ne  vess  meg  engem,  aki  bűnös  vagyok!  Bűnnel
  mocskoltam be magamat,  amit gondolatban, szóban  és tettben követtem  el.
  Érdemtelen  vagyok,  mert  könnyelműségemmel  a  bűn  szolgájává   lettem.
  Hallgasd meg tisztátalan ajkam könyörgését. Emlékeztesd szent Fiadat, a mi
  Urunkat és parancsolónkat, hogy te az ő édesanyja vagy! Kérd, hogy jóságos
  szívét ne  zárja  be  előttem,  bocsássa  meg  bűneimet,  és  adja  meg  a
  kegyelmet, hogy parancsait hűségesen teljesítsem!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom