2012. április 27., péntek

Húsvét harmadik hete – péntek

2012. április 27. – Péntek


  Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a
  zsidók között: „Hogyan  adhatja ez testét  eledelül nekünk?” –  kérdezték.
  Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek  az
  Emberfia testét, és nem isszátok az  ő vérét, nem lesz élet bennetek.  Aki
  eszi az én testemet és  issza az én véremet, annak  örök élete van, és  én
  feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem
  valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak  örök
  élete van, és  én feltámasztom őt  az utolsó napon.  Az én testem  ugyanis
  valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza
  az én véremet,  az bennem  marad és  én őbenne.  Amint engem  az élő  Atya
  küldött, és én az Atya által élek,  úgy az is, aki engem eszik,  énáltalam
  él. Ez a mennyből alászállott kenyér.  Nem az, amelyet atyáitok ettek,  és
  meghaltak. Aki  ezt a  kenyeret eszi,  örökké él.”  Így tanított  Jézus  a
  kafarnaumi zsinagógában.
  Jn 6,52-59

  Elmélkedés:

  Amikor Jézus saját testéről és véréről, mint valóságos ételről és  italról
  beszél, a hallgatóság nem  érti szavait. Az ő  helyükben bizonyára mi  sem
  értettük volna, hiszen mindaz, amit Jézus mond, csak szenvedésének estéjén
  valósul meg, amikor  megalapítja az Oltáriszentséget.  Az utolsó  vacsorán
  történtek fényében viszont már világosan értjük ezeket a kijelentéseket. A
  kenyeret  és  a  bort  testévé  és  vérévé  átváltoztatva  adja  Jézus  az
  apostoloknak. Ezt a tettét szeretetének ajándékaként kell tekintenünk.  Az
  Eucharisztiában  Jézus  valóságosan   jelen  van,   s  szentáldozáskor   –
  teljesítve kérését –  Őt vesszük magunkhoz.  Ha az evangéliumban  szereplő
  személyekhez hasonlóan napjainkban valaki  megkérdezi tőlünk, hogy  miként
  adja   Jézus   önmagát   táplálékul,    azt   válaszolhatjuk,   hogy    az
  Oltáriszentségben, az  Eucharisztiában. A  felszentelt pap  imádsága és  a
  Szentlélek közreműködése  által változik  át a  kenyér és  a bor  Krisztus
  testévé és vérévé.  E tudásunk ellenére  az Eucharisztia titok  számunkra,
  amelyet akkor  érthetünk  meg  leginkább,  ha  nem  csupán  hisszük  Jézus
  jelenlétét, hanem valóban vele táplálkozunk.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők  szükségletei
  iránt.  Add,  hogy  a  munkanélküliek  munkaadóra  találjanak.  Segítsd  a
  hajléktalanokat,  hogy  otthonra  találjanak.  Adj  a  családoknak  minden
  nehézséget legyőző  szeretetet. A  fiataloknak nyiss  utat és  távlatot  a
  jövőbe. Oltalmazó  palástodat  terjeszd  ki a  kicsinyekre,  hogy  meg  ne
  botránkoztassák őket.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom