2012. április 28., szombat

Húsvét harmadik hete – szombat

A keresztény hit meggyőződésről szól és nem megértésről
2012. április 28. Húsvét harmadik hete – szombat

P. James Swanson LC

Jn 6; 60-69
Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: "Kemény beszéd. Ki hallgatja?" Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: "Botránkoztok rajta? Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. Aztán így folytatta: "Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki."
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: "Ti is el akartok menni?" Simon Péter felelt neki: "Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."

Bevezető ima: Szentlélek, segíts olyan odaadóan imádkoznom, hogy minden kegyelmet befogadhassak, amit nyújtani akarsz nekem. Segíts az elmélkedés mélyére hatolnom, és add, hogy minden tanításodat hittel elfogadjam.

Kérés: Uram, add meg a hitet, ami bevezet titkaid mélységeibe!

1. Az értelem kisiklik, amikor az Eucharisztiával találkozik. János írása szerint Jézus tudta, hogy mi játszódott le tanítványai szívében. Azt mondja, hogy Jézus kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy ki nem fog hinni benne. A hitetlenségük akkor kezdődött, amikor arról beszélt, hogy enniük kell a testét és inniuk kell a vérét. Sokuknak ez volt az első alkalom, hogy nehezen fogadták el Krisztus szavait. Mostanáig oly sokat segített nekik, amiket Jézus mondott, és olyan könnyű volt megérteni szavait, hogy örömmel egyetértettek mindennel. Sokáig mindent megértettek, amit Jézus mondott, de most az értelem nem sietett a segítségükre.

2.  A keresztény hit egyedül Istentől jön. Jézus tovább ment, és azt mondja, hogy a hit az Atyától származik. Ezt szükséges meghallanunk. Túl gyakran gondoljuk, hogy a dolgok miattunk sikerülnek. Túlságosan bízunk saját magunkban. Végül mi is elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahová a tanítványok ma érkeztek: amikor felülmúlja képességeinket, hogy továbbmenjünk a saját erőnkből és talentumainkból. A kegyelmi életben semmire sem vagyunk képesek, ha nem hagyatkozunk Istenre. Csak Isten adhat nekünk hitet. A hit nem tőlem származik, az egyedül Istentől jön. Ha nem akarjuk úgy végezni, mint a tanítványok a mai evangéliumban, fel kell hagynunk azzal, hogy saját magunkra építsünk, és Isten kegyelmére kell bízni magunkat.

3. Júdás bukása. Miért említi János ugyanabban a versben a tanítványok hitetlenségét és Júdás későbbi árulását? Csak azért lehet, mert az ok ugyanaz volt. Akik elhagyták Jézust, nem tudták befogadni tanítását az Élet Kenyeréről, mert mindenképpen olyas valamit akartak megérteni, aminek megértéséhez nem voltak eszközeik. Júdás később elárulta Jézust, mert ő sem tudta elfogadni az Élet Kenyeréről szóló tanítást. Talán nem gondolt árulásra a probléma első pillanatától fogva, de mivel minden áron fel akarta fogni, amit képtelen volt, azt kezdte gondolni, hogy Jézus egy hamis messiás. Ha Júdás azt gondolta, hogy Jézus nem a Messiás, akkor el kellett volna hagynia a csoportot és keresni valamit, amiben hinni tud. Ezt javasolta Jézus, amikor azt kérdi: „Ti is el akartok menni?” De Júdás nem tett semmit. A csoporttal maradt, pedig meg volt győződve arról, hogy Jézus nem lehet a Messiás, ha ilyen dolgokat mond. Mivel nem tudta elhagyni a csoportot, a képmutatók útjára tért, ami az árulásig vitte őt. Kérjük az Urat, hogy mentsen meg minket a képmutatástól és nyissa meg a szívünket a hit számára.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Uram, oly sokszor közelítelek meg nem lelki utakon, követelve, hogy mindent, amit tőled hallok, azonnal megértsek. Segíts türelmesnek lennem! Segíts alázatosnak lennem! Tudom, hogy az ember képtelen mindent ésszel felfogni rólad, csodáidról, és terveidről, amiket megálmodtál számunkra. Könyörögve kérlek, add meg a szükséges hitet, hogy mindent, amit mondasz alázatosan és következetesen el tudjak fogadni.

Elhatározás: Meg fogom vizsgálni a lelkiismeretemet, hogy az Egyház tanításának mely területeit nem tudtam egészen elfogadni hittel. Egy szentgyónásban leteszem ezeket a pontokat. Még ha nincsenek is kételyeim vagy nehézségeim, a bűnbánat szentségéhez fogok járulni, hiszen a rendszeres gyónás erősíti a hitet.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom