2012. április 29., vasárnap

Húsvét negyedik vasárnapja

Odaadom életemet
2012. április 29. Húsvét negyedik vasárnapja
Jó Pásztor vasárnapja – Papi és szerzetesi hivatásokért

P. Todd Belardi

Jn 10, 11-18
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától."

Bevezető imádság: Úr Jézus, köszönöm, hogy alkalmat adtál nekem az imádságban veled lennem. Kész az én szívem meghallgatni örök életre adó Igéidet azért, hogy képes legyek téged még hűségesebben követni az igaz szeretet ösvényén.

Kérés: Uram, add, hogy életemben hű legyek akaratodhoz!

1. Add oda! Az Atya Krisztust megbízta a küldetéssel, hogy megváltson minket tökéletes önátadása által. Ezt Jézus a legvégső pontig teljesítette: odaadta életét értünk. Mivel Ő valóságos Isten, meg tudta fizetni az árat az Atyának a mi bűneinkért; és mivel valóságos ember, azonosulni tudott a mi esendő emberi természetünkkel. Így fel tudta emelni emberségünk méltóságát, hogy az Atya gyermekei lehessünk. Krisztus volt a tökéletes híd az elesett ember és a végtelenül szent Isten között. Azáltal tudta összekötni ezt a szakadékot, hogy szabadon elfogadta az Atya akaratát. A mi Urunk semmit sem kapott viszonzásul, mégis hűséges volt a halálig.

2. „Magam adom oda.” Jézusnak nem adták ki parancsba, hogy odaadja életét érünk. Ő maga ajánlotta fel önmagát értünk. Akkor élünk a legnagyobb szabadságban, amikor készségesen alá vetjük magunkat Isten akaratának, bármibe is kerüljön. Emlékeznünk kell, hogy Jézus tudta mi van beszédei és csodái hátterében: a Kálváriára vezető út. Sok éjszakát átimádkozott az Olajfák hegyén, hogy felkészüljön erre az órára. Ő előre megjövendölte sorsát apostolainak és folyamatosan közeledett felé annak ellenére, hogy apostolai nem értették Őt. És a végén, amikor eljött az óra, bebizonyította hűségét. Amikor eljött érte a sötétség órája, elé állt és ezt mondta: „Én vagyok.” (Jn18,5) Érezte ennek a súlyát. Bánat árasztotta el szívét. Egy könnyebb ösvényre húzta embersége. De Ő bebizonyította, hogy a szeretet erősebb a halálnál, és, hogy az igazi szabadság képes legyőzni a bűnt, és úrrá tud lenni fölötte.

3. A szeretet élete. Talán megrémülünk, ha arra gondolunk, hogy fel kell ajánlanunk magunkat Istennek. Mit fog kérni tőlem? Mit kell elhagynom, miről kell lemondanom? Képes leszek megtenni? A félelem azonban eltűnik, ha a szeretetben élünk, úgy, mint Krisztus. Emlékeznünk kell, hogy az Atya arra kérte Őt, hogy haljon meg értünk – és nézzük meg milyen gyümölcsöket hozott tette! Krisztus felvállalta emberségünket, és lemondott istensége dicsőségéről, és minket egy új szintre emelt fel. Ő megtette a lehetetlent azáltal, hogy minden vétkünket magára vállalta. Ő bízott az Atyában, hogy erővel tölti el. Ma inkább arra kérhet minket az Atya, hogy haljunk meg a saját önszeretetünknek, hogy hagyjunk el egy vétket, amivel már régóta küzdünk. Vagy arra kér, hogy bízzunk a kegyelemben, mert ezáltal igaz keresztény életet élhetünk egy olyan világban, mely ellensége a kereszténységnek. A végén, ha szeretjük Krisztust, nem kell félnünk semmitől, hiszen Ő már megmutatta nekünk az utat – Ő már győzött.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tölts el bátorsággal, hogy hű keresztény legyek minden időben és minden helyzetben, találkozzam bárkivel és mondjak bármit. Segíts, hogy tanúságot tegyek rólad!

Elhatározás: Ma felajánlok egy konkrét cselekedetet Krisztus iránti szeretetből, melyben önmagamat legyőzöm.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom