2012. április 12., csütörtök

Húsvét nyolcada – csütörtök


2012. április 12. – Csütörtök


  Abban az időben az Emmauszból  visszatért tanítványok beszámoltak az  úton
  történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.  Míg
  ezekről  beszélgettek,   egyszer  csak   megjelent  köztük   (Jézus),   és
  köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték,
  hogy szellemet látnak. De ő így  szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg,  és
  miért támad  kétely a  szívetekben? Nézzétek  meg kezemet  és lábamat!  Én
  vagyok. Tapintsatok meg és lássátok,  a szellemnek nincs húsa és  csontja,
  de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
  De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt
  hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?”  Adtak neki egy darab sült  halat.
  Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk:  „Ezeket
  mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie  mindannak,
  amit rólam  Mózes törvényében,  a prófétákban  és a  zsoltárokban  írtak.”
  Ekkor  megnyitotta  értelmüket,  hogy  megértsék  az  írásokat.  Majd  így
  folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és  harmadnap
  fel kell  támadnia a  halálból. Nevében  megtérést és  bűnbocsánatot  kell
  hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”
  Lk 24,35-48

  Elmélkedés:

  A mai evangélium több lehetőséget sorol fel, amely megalapozhatja a  Jézus
  feltámadásába  vetett  hitet.   Elsőként  mások  tanúságtétele   szerepel,
  konkrétan az emmauszi tanítványok tanúsága, akik a kenyértörésben ismerték
  fel az Urat. A második Jézus fizikai jelenlétének megtapasztalása, a kezén
  és a lábán lévő sebhelyek látása, illetve megérintése, valamint az a tény,
  hogy  a  szemük  láttára  eszik.  A  harmadik  pedig  a  Jézusról,  az   ő
  szenvedéséről  és   haláláról  szóló   ószövetségi  írások   és   prófétai
  jövendölések tanítása.  Ez utóbbi  az emmausziaknak  nem volt  elég,  mert
  ugyan lángolt a szívük, amikor útközben hallgatták Jézust, de csak  később
  ismerték fel. Én mi alapján hiszek a feltámadásban?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki  valóságosan és lényegedben jelen vagy  a
  kenyér és a bor  színe alatt: táplálj engem,  vigasztalj és erősíts  engem
  mindig, különösen utolsó órámon.  Engedd, hogy téged,  akit most a  kenyér
  fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak! Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom