2012. április 13., péntek

Húsvét nyolcada – péntek

Az irgalom tüze, a szeretet tüze
2012. április 13. Húsvét nyolcada – péntek

P. Ned Brown LC

Jn 21,1-14
Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: "Megyek halászni." "Veled tartunk" - felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" "Nincs" - felelték. Erre azt mondta nekik: "Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok." Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: "Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: "Hozzatok a halból, amit most fogtatok." Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: "Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: "Ki vagy?" - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy irgalmadért könyörögjek, és magam is irgalmazzak embertársaimnak!

1. Megyek halászni. A hét elején az elmélkedésben láttuk a két apostolt, Pétert és János, ahogy beléptek a sírba. Az evangélium említi, hogy János hitt, de Péter hitéről nem szól. (vö. Jn 20,8). Péternek meg kellett még oldania valamit magában, mielőtt hittel elkötelezné magát az Úr mellett. Péter szíve zavarodott volt korábbi hűtlensége miatt. Mikor az ember kényelmetlenül érzi magát, szívesen fog ismerős napi tevékenységbe, hogy helyreállítsa önbizalmát és lelkiismeretét. Péter számára ilyen biztonságos terep a halászat volt, ezért szállt vízre, és hívta a többi apostolt is, akik szintén elhagyták Urunkat szenvedése idején. Talán ők is kellemetlenül érezték magukat, ezért csatlakoztak készséggel Péterhez… Én is hajlamos vagyok hátat fordítani az Úrnak, mikor megbántottam Őt? Vagy hajlandó vagyok elgondolkodni alázattal és bátran?

2. Az igaz barátok visszavezetnek Urunkhoz. János talán nem azért szállt vízre, mint Péter és a többi apostol. Ez a halászat esetleg emlékeztette őt a másik útra, amelynek során Péter megbánta bűneit és így kiáltott: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!" (Lk 5,1-11). Erre gondolhatott János, amikor a csónakba szállt, közel ült Péterhez, hogy ha alkalom adódik, legyen mód a kibékülésre. Az alkalom egyszerre megnyílt, mikor János felkiáltott: „Az Úr az!" János nem hagyta el Pétert. Mi se hagyjuk el egymást! Mindnyájunknak van nyomasztó teher az életében. Jó, ha van egy barát, aki visszavezet az Úrhoz. Tudnunk kell azt is, hogyan közelítsünk barátunkhoz alázattal és megértéssel, hogy vissza tudjuk vezetni őt az Úrhoz. Vagyok olyan barát, mint amilyen barátja volt János Péternek?

3. A tagadás tüzétől az irgalom tüzéig. Amint Péter a parthoz ért, meglátta a tüzet. Nyilván emlékezett a bánatára akkor, éjjel, az Úr szenvedése előestéjén, mikor a tűznél melegedett, és megtagadta Jézust mondván: „Nem ismerem azt az embert." (Mt 26,72,74). Bárcsak mást mondott volna, mint amikor kinyilvánította: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16). Péter története olyan, mint a miénk: nem mindig tanúskodik szilárd hitről. De Urunk mindenkit meghív irgalmának gazdag lakomájára: „Gyertek egyetek!” Jézus kedvességgel viszonozza a bűnt, ezt hagyja ránk a Nyolc Boldogság pontos és ékesszóló leírásában (Lk 6,27-38). Nem kellett a tanítványoknak megkérdezni: „Ki vagy” Három éven keresztül tapasztalták, hogyan bocsátotta meg Jézus a bűnöket és gyógyította a betegeket. Tudták, hogy Jézus maga az Irgalom. Én is így ismerem Őt?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, engedd megértenem: a megbocsátás nálad nem azzal végződik, hogy megkönyörülsz rajtam, hanem azzal, hogy átalakítod szívemet, készségessé teszed a megbocsátásra és azok szolgálatára, akik rosszat tettek nekem. Engedd, hogy mindenütt terjesszem a szeretet karizmáját!

Elhatározás: Valamilyen jótettet teszek titokban valakivel, akivel nehezen jövök ki, esetleg azzal, akit ellenségemnek tekintek.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom