2012. április 2., hétfő

Nagyhétfő

Elhatározták, hogy Lázárt is megölik
2012. április 2. – Nagyhétfő

P. James Swanson LC

Jn 12, 1-11
Húsvét előtt hat nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott halottaiból. Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet illatával. Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt: ,,Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és adták oda a szegényeknek?'' Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta. Jézus ekkor így szólt: ,,Hagyj békét neki, hogy temetésem napjára megőrizze azt. Mert a szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.” A zsidók közül sokan megtudták, hogy ott van, és odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott halottaiból. A főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban.

Bevezető ima: Uram, Jézus, szeretnélek elkísérni a Kálváriára vezető utadon. Minél többet szemléllek, ahogy az ostorozás után sebektől elborítva függsz a kereszten, annál inkább meg fogok maradni szeretetedben, és annál inkább az igazság fogja vezetni tetteimet. Tudom, hogy örök szeretettel szeretsz engem: ezt bebizonyítottad a keresztfán. Ezért fogok most szeretetedre hálával, békével és azzal a szilárd elhatározással válaszolni, hogy szeretetedet továbbadom az embereknek.

Kérés: Uram, ajándékozd nekem a halottak feltámadásába vetett hitet!

1. Egy semmibe vett csoda. Jézus az egyik legmeggyőzőbb csodáját látjuk: biztos jelét adta annak, hogy Isten küldte Őt: feltámasztott egy férfit a halálból. A főpapok nem tagadhatták le ezt a csodát. Ez a csoda nem a távoli Galileában történt, hanem Betániában, egész közel Jeruzsálemhez. Lázár ott lakott. Mindenki, aki látni akarta, meg tudta ott látogatni őt és Jézust. A főpapok mégsem akarták elismerni, hogy Jézus a Messiás. Továbbra is elutasították Őt. Elutasításuk teljes. Abban a helyzetben voltak, hogy e csodában felismerjék az isteni hatalmat, de vonakodtak ettől. És mivel semmi sem jutott eszükbe, amivel meggyőzhetnék az embereket arról, hogy nem Ő a Messiás, elhatározták, hogy megölik Jézust és Lázárt is. Olykor a Jézussal való közösség nehéz következményekkel járhat. Micsoda irónia mutatkozik meg itt: valakinek azért kell meghalnia, mert feltámadt a halálból!

2. Itt megáll az ész. Tulajdonképpen a főpapoknak, írástudóknak és farizeusoknak el kellett volna ismerniük Jézust Messiásként. Ők ismerték legjobban az Írásokat. Leginkább nekik kellett volna vágyódniuk Jézus után. Fel kellett volna ismerniük, hogy Jézus mindent megtett, amit a Messiásról írtak. De eltekintve néhány kivételtől (Nikodémus, Arimateai József) megtagadták Őt, és nem ismerték el Messiásként. Isten útjai nem a mi útjaink. Isten tervei és működése elzárva maradnak a tisztán racionális gondolkodásunk elől, mert az még a lelkiség területén is tudományosan bizonyítható igazolást követel. Igyekszem azon, hogy eszemet és szívemet megnyissam Isten útjai előtt, vagy igazolást követelek tőle? Gyakran úgy tűnik, hogy a keresztnek semmi értelme sincs az életemben. Azonban egy napon megértjük majd, amennyiben vállaljuk és hordozzuk azt.

3. Végül büszkeségük miatt balgán állnak ott. A farizeusok problémája a büszkeségük volt. Azt gondolták, hogy ők mindent átlátnak. Szerintük Jézus nem lehetett a Messiás. Nem illett bele elképzeléseikbe, és nem voltak felkészülve arra, hogy változzanak – nem akarták megvizsgálni véleményüket, hogy vajon téves-e. Annyira biztosak voltak abban, hogy igazuk van, hogy közben átsiklottak a fölött, hogy Jézus beteljesítette az Írásokat. Sőt olyan messzire mentek, hogy nem akarták elhinni Lázár feltámasztását a halálból! A leggyengébb kifogásokat hozták, hogy hiteltelenné tegyék Őt: „Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti” (Lk 7, 38); „Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta” (Jn 7, 52). Isten nem alkalmazkodik terveinkhez és elképzeléseinkhez. Azt várja tőlünk, hogy mi alkalmazkodjunk hozzá!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, olyan nehezemre esik hinni. Tudatában kellene lennem annak, hogy mennyi jót tettél már életemben. Segíts rendíthetetlen hittel hinnem benned! Olyan hittel, mellyel azok hittek, akik megélték, hogy Lázárt feltámasztottad a halálból.

Elhatározás: Ma elmélkedni fogok eddigi életemről, és újra tudatosítok magamban mindent, amit Jézus értem tett, hogy hitem és bizalmam mélyüljön Krisztusban.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom