2012. április 3., kedd

Nagykedd

Péter hibája
2012. április 3. – Nagykedd

P. James Swanson LC

Jn 13, 21-33, 36-38
Miután ezeket mondta, Jézus megrendült lelkében, és tanúságot tett e szavakkal: „Bizony, bizony mondom nektek: Egy közületek elárul engem.” A tanítványok egymásra néztek, mert zavarba jöttek, hogy kiről mondja. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egészen közel foglalt helyet. Simon Péter intett neki, hogy kérdezze meg: „Ki az, akiről beszél?” Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle: „Uram, ki az?” Jézus azt felelte: „Az, akinek a bemártott kenyérdarabot adom.” Azután bemártotta a darabot, és odaadta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának. Amikor az a kenyérdarabot elvette, mindjárt belészállt a sátán. Jézus pedig azt mondta neki: „Amit teszel, tedd meg gyorsan!” Az asztaltársak közül senki sem értette, miért mondta ezt neki. Mivel Júdásnál volt az erszény, egyesek azt gondolták, hogy Jézus azt mondta neki: „Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepen!”, vagy hogy a szegényeknek adjon valamit. Ő pedig, amint elvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Miután kiment, Jézus így szólt: „Most dicsőült meg az Emberfia, és Isten megdicsőült benne. Ha Isten megdicsőült benne, Isten is megdicsőíti őt önmagában, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak kis ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom: Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.”
Ekkor Simon Péter megszólalt: „Uram, hová mégy?” Jézus azt felelte: „Ahova én megyek, oda most nem jöhetsz utánam, de később követni fogsz engem.” Péter megkérdezte: „Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet is odaadnám érted!” Jézus azt felelte: „Életedet adnád értem? Bizony, bizony mondom neked: Mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”

Bevezető ima: Uram, Jézus, el szeretnélek kísérni a Kálváriára vezető utadon. Minél többet szemléllek, ahogy az ostorozás után sebektől elborítva függsz a kereszten, annál inkább meg fogok maradni szeretetedben, és annál inkább az igazság fogja vezetni tetteimet. Tudom, hogy örök szeretettel szeretsz engem: ezt bebizonyítottad a keresztfán. Ezért fogok most szeretetedre hálával, békével és azzal a szilárd elhatározással válaszolni, hogy szeretetedet továbbadom az embereknek.

Kérés: Uram, segíts látnom és elkerülnöm a büszkeség csapdáját!

1. Péter bízik a szeretetében. Péter szereti Jézust, Ő a legjobb barátja. Péter mindent megtenne érte. Ahogy minket, úgy Pétert is nyugtalanítja az a gondolat, hogy elválaszthatják őt Jézustól. Érzi szeretetének erejét, és nem habozik megvallani, hogy kész meghalni Jézusért. Komolyan is gondolja. Ugyanezen az éjszakán elő fogja húzni kardját a Getszemáni-kertben, és teljesen egyedül ellene szegül egy csapatnyi hivatásos római katonának. Egy hatalmas suhintással le fogja vágni a főpap szolgájának fülét. Ő tényleg szereti Jézust, és kész arra, hogy Jézusért áldozatot hozzon. Azonban ahogy nálunk is, úgy Péternél is hiányzik valami. Olykor késznek érzem magam arra, hogy Krisztus iránti szeretetből mindent magamra vegyek. De amint szembekerülök valamivel, megtapasztalom gyengeségemet. A kudarc láttán újra elvesztem bátorságomat.

2. Péter sok hibát követ el. Tudjuk, hogy Péter képes rosszul dönteni, ahogy a múltban már ezt éppen elégszer megtette. Nem sokkal azután, hogy az apostolok fejévé lett, azt tanácsolja Jézusnak, hogy adja fel az Atya tervét, egy olyan tervet, mely szerint Jeruzsálembe kell mennie, hogy ott szenvedjen és meghaljon. Jézus erősen reagál, és teljesen elutasítja ezt a javaslatot. Senkinek sem szabad az Atya akarata és közé állnia. Péter elkövetett egy nagy hibát, és Jézus világosan megmondja: „Távozz előlem, Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!”(Mt 16, 23) És ez még csak egy hiba volt a sok közül; az evangélium többet is felsorol. Hogy Péter ennek ellenére olyan szimpatikus nekünk, az azért van, mert annyira hasonlít hozzánk. Minden nap sok hibát követünk el. Péterhez hasonlóan nem Isten akaratára gondolunk, hanem a sajátunkéra. De mint tudjuk, végül sikerül Péternek alázatosnak lennie, és hűségesen szolgálnia az Urat.

3. Péter azt gondolja, hogy jobban tudja, mint Jézus. Péter öntelt. Azt gondolja, hogy érti a helyzetet. Minden jól megy. Az emberek végre Messiásnak kiáltották ki Jézust. A főpapok, írástudók és farizeusok megharagudtak, de nincs hatalmuk. Megpróbálják Jézust ellehetetleníteni és előállítani, de Jézus mindig kicsúszik kezeik közül. Úgy tűnik, mintha Jézus nemsokára mindenkit meggyőzne arról, hogy Ő a Messiás, és hogy innentől kezdve minden világos lesz. Péter rövidlátóan ítéli meg a helyzetet, azonban ezt nem veszi észre. Az egyetlen kiút az lenne számára, ha azt tenné, amit Jézus akar, de erre nem jön rá. A Jézus iránti tisztelete ellenére biztos abban, hogy mi számára a legjobb. Meg vagyok győződve arról, hogy az én életemnek az imádságban és az Istennel való egységben kell gyökereznie?

Beszélgetés Krisztussal: Kedves Uram, Péterhez hasonlóan én is sokszor elbuktam. Ennek mindig az volt az oka, hogy magamban bíztam, ahelyett, hogy benned bíztam volna. Segíts meghallanom sugallataidat és belső hangodat az imádságban! Csak az alázatos magatartás fogja megakadályozni, hogy a jövőben elessem. Kérlek, segíts megkapnom az alázat erényét, Uram!

Elhatározás: Mindent, amit ma teszek, imával fogok kezdeni, és a gyümölcseit Istennek fogom felajánlani. Minden tevékenységem után köszönetet fogok mondani Jézusnak, az én barátomnak segítségéért. Fel fogom neki ajánlani sikeremet, és kérni fogom, hogy bocsássa meg botlásaimat.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom