2012. április 4., szerda

Nagyszerda


  2012. április 4. - Nagyszerda


  A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak
  hívtak, elment a  főpapokhoz és  megkérdezte tőlük: „Mit  adtok nekem,  ha
  kezetekbe juttatom  Jézust?”  Azok  harminc ezüstöt  ígértek  neki.  Ettől
  kezdve csak a kedvező  alkalmat kereste, hogy  kiszolgáltassa őt nekik.  A
  kovásztalan kenyér ünnepének első napján  a tanítványok ezzel a  kérdéssel
  fordultak Jézushoz: „Hol  készítsük el  neked a húsvéti  vacsorát?” Ő  így
  felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok  neki:
  A Mester üzeni: Közel  van az én időm;  tanítványaimmal nálad költöm el  a
  húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta  nekik,
  és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét
  tanítvánnyal asztalhoz  telepedett. Miközben  ettek, így  szólt  hozzájuk:
  „Bizony mondom  nektek, közületek  egyvalaki  elárul engem!”  Erre  nagyon
  elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így
  válaszolt: „Aki  velem  egyszerre nyúl  a  tálba,  az árul  el  engem.  Az
  Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát
  elárulja! Jobb lett volna  annak az embernek, ha  meg sem születik!”  Erre
  Júdás, az áruló  is megkérdezte: „Csak  nem én vagyok  az, Mester?” Ő  így
  felelt: „Te magad mondtad!”
  Mt 26,14-25

  Elmélkedés:


  Tegnap János,  ma  pedig  Máté evangéliumából  olvassuk  Júdás  árulásának
  elbeszélését. Mária a 300  dénárba kerülő kenetet  sem sajnálta az  Úrtól,
  Júdás megelégszik 30  ezüst dénárral  az árulásért.  János szerint  miután
  Jézus  megjövendöli,  hogy  valaki  közülük  elárulja  őt,  az   apostolok
  megkérdezik:  „Ki   az,  Uram?”.   Máté  egészen   személyessé  teszi   az
  érdeklődést: „Csak nem én vagyok az,  Uram?” – kérdezik sorra. Amikor  már
  bátorságot vennénk  magunkon,  hogy  mi feltegyük  ezt  a  kérdést,  akkor
  szívünkre támad a félelem: lehet, hogy éppen nekem mondja azt Jézus,  amit
  egykor Júdásnak:  „Te magad  mondtad!”  Nem szeretnék  áruló lenni,  de  a
  kérdést mégis fel kell tennem, hogy kiderüljön, mi lakik a szívemben.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Krisztusunk, aki eljöttél e világba, hogy meglátogasd azokat, akik  várják
  az üdvösséget,  add,  hogy  a  mi  nemzedékünk  fölismerje  látogatásodnak
  idejét,  és  része  legyen  megváltásod  gyümölcseiben.  Ne  engedd,  hogy
  miattunk  és   az  új   évszázad  emberei   miatt  sírni   kelljen,   mert
  visszautasították az irgalmas Atya kezét.
  Boldog II. János Pál pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom