2012. április 7., szombat

Nagyszombat

Gyertek, nézzétek meg!
2012. április 7. Nagyszombat

Csernus László, a Regnum Christi Mozgalom tagja
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon, húsvét vigíliájának evangéliumát olvassuk.

Mt 28,1-10
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: "Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam." Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: "Üdv nektek!" Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak."

Bevezető ima: Uram Jézus, Te a kereszten, kitárt karral szenvedtél értünk. Kitartottál a végsőkig, hogy beteljesítsd a mennyei Atya akaratát. Ez a kitartás és örökké élő áldozat a mi üdvösségünk záloga. Add, hogy a keresztedre, mint az örök remény jelére tekintsek, és soha ne csüggedjek el!

Kérés: Uram, add meg számomra a kegyelmet, hogy állhatatos legyek és a végsőkig kitartsak a hitben!

1. Ó, áldott éj! A mai éjszakán elhangzik a húsvéti örömének, amely nagyon kifejezően írja le azt az örömöt, amelyet a feltámadás okoz. Az asszonyok a sírba tétel után szomorú szívvel hazamentek és betartván a szombatot csak húsvétvasárnap hajnalán mentek ki újra a sírhoz. Mi volt a szívükben? Félelem? Szomorúság? Remény? Nem tudjuk. Talán nyugtalanul aludtak, mert érezték, hogy valami nagy dolog történik ezen az éjszakán. Megint egy csodálatos éjszaka. Krisztus születése is egy éjszaka történt, sötétben. Mégis világosság született akkor, amely ezen az éjszakán teljesedett ki. Az Egyház is a nagyszombati liturgiát a tűzszenteléssel kezdi. A tűzszentelés igen merész szimbólum, mert azt akarja ábrázolni, amit nem lehet - a feltámadás pillanatát. A feltámadásnak nincs tanúja, mégis a liturgia szemléletessé próbálja tenni ezt a pillanatot azzal, ahogy föllobban a láng a parázsból.

2. Ne féljetek! Talán mégis választ kapunk arra, mit érzett a két Mária, mikor a sírhoz ért. Maga az angyal kellett, hogy megnyugtassa őket. A nagypéntek, a keresztre feszítés borzalma elevenen előttük élt. A holttestet is csak sietve helyezhették el a szombat miatt. Amikor odaértek sírhoz, látták, hogy valaki elhengerítette a követ. Remegő őröket találtak ott, akik két-három nappal ezelőtt még gúnyolódva, hőzöngve követelték, hogy feszítsék keresztre Krisztust. Emberileg érthetetlen és félelmetes jelenet. „Ne féljetek!” Ugyanezeket a szavakat mondta Jézus is, amikor először találkozott az asszonyokkal, akik még nem értették meg a történteket. Boldog II. János Pál pápa is ugyanezeket a szavakat mondta a pápai beiktatási szentmiséjén. Miért? Mert erre volt szüksége a világnak. Most is és akkor is. A félelem mindhárom isteni erény ellen próbál hatni. Kétségeket támaszt a hitben, roncsolja a reményt és megköti a szeretet cselekvőképességét. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet” (1Jn 4,18). A mai éjszakán ettől a félelemtől is megváltott mindenkit Jézus.

3. Nincs itt. Feltámadt. Karácsonykor egy angyal adja tudtára a pásztoroknak a jó hírt. Most ismét az angyal mondja el a megváltás örömhírét. Isten nem hagy kétséget bennünk. Emberi tanúja nem volt a feltámadásnak, mégis van bizonyosságunk róla. A feltámadt Krisztus az apostoloknak többször is megjelent. Számunkra az evangéliumokon kívül itt maradt a Torinói Lepel, amely Krisztus feltámadását rögzítette. Régóta vizsgálják eredetét, valódiságát, próbálnak újabb és újabb technikákkal rájönni az isteni csodára, hogy hogyan keletkezhetett. Krisztus feltámadt! Ez a kép kell, hogy a mi lelkünkben is kialakuljon és láthatóvá váljon mások számára. Nemcsak az üres sírt kell megmutatni, hanem a feltámadt Jézust is, amely legyőzte a bűnt és a halált.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, vágyom rá, hogy én is találkozzam Veled. Vedd el félelmeimet, amelyek meggátolnak abban, hogy teljesítsem apostoli küldetésem! Add, hogy a húsvét öröme beragyogja az életemet!

Elhatározás: Ma törekszem arra, hogy meglátogassam a szent sírt egy templomban, ahol családom üdvösségért fogok imádkozni.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom