2012. május 30., szerda

Évközi nyolcadik hét – szerda


Krisztus kelyhéből inni
2012. május 30. Évközi nyolcadik hét – szerda

Mk 10,32-45
Úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, ők pedig csodálkoztak, követői meg féltek. Ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, ami vele történni fog: "Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad."
Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, s megszólították: "Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket." "Mit tegyek nektek?" - kérdezte. "Add meg nekünk - felelték -, hogy egyikünk jobb oldaladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?" "Készen" - felelték. Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek.De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én döntök. Az a hely azokat illeti, akiknek készült".Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Bevezető ima: Uram, újra eljöttem hozzád és imádkozom. Nem látlak, de bízom abban, hogy itt vagy és tanítani akarsz engem. Ahogyan megmutatod szeretetedet irántam azzal, hogy időt szentelsz rám, úgy szeretném én is szeretetemet kifejezni azzal, hogy a hit, a bizalom és a figyelem lelkületével töltöm veled ezt az időt. Itt vagyok Uram, hallgatlak téged, és szeretettel válaszolok.

Kérés: Uram. segíts, hogy követhesselek szeretetteljes szolgálatodban!

1. Jézus szilárd elhatározása. Jézus tanítványai előtt, szilárd elhatározással megy előre. Néhány követője egyre bizonytalanabb, de úgy tűnik, Jakab és János nem fogja fel, hogy milyen komoly a helyzet. Jézussal ott vannak követői, mégis egyedül van. Újra és újra próbálja magyarázni küldetését, amely elutasításhoz, kigúnyoláshoz és végül a kegyetlen halálhoz vezet. A tanítványok azonban képtelenek felfogni a lényeget, az ő álláspontjuk szerint ennek nincs értelme. Néha mi is halljuk Krisztus szavait arról. hogy vegyük fel keresztünket minden nap, veszítsük el érte életünket, de minket sem rémít meg ez a kilátás, mert nem fogjuk fel értelmét. Jézus mégis hív, hogy kövessük, vegyük fel keresztünket minden nap, és szegezzük tekintetünket mennyei hazánkra, az Új Jeruzsálemre.

2. A nagyravágyó követők. Jakab és János az Úr kiválasztott tanítványai. Jézus gyakran hagyta, hogy maradjanak vele, amikor egyedül ment imádkozni. Mindketten nagyon szerették az Urat, így nem meglepő, hogy vele akartak lenni, amikor megdicsőül. Jézus nem inti meg őket a kérésük miatt, bár ezt éppen akkor terjesztik elé, amikor szívét súlyos gondok nyomják. Jézus ehelyett arra szólítja őket, hogy gondolják el kérésük következményeit. Jézus jobbján és balján lenni a dicsőségben azt jelenti, hogy hasonló megpróbáltatást kell átélni, mint amilyen hamarosan rá vár – akkor lesznek jobbján és balján, amikor Őt a keresztre feszítik fel. Jézus minket is szólít, hogy nagyobb dolgokra törekedjünk, és ne földi dicsőségre, hanem mennyei magasságra törekedjünk. Ha igazán szeretjük Jézust, akkor szeretetünknek ki kell állnia a gyötrelem és szenvedés próbáját.

3. A legnagyobb szolgáljon! Általában szívesebben utasítunk, mint engedelmeskedünk. A törekvés hamarosan elvezet a versengéshez és a keserűséghez. Ezt történt a tizenkét apostollal is. Jézus hamar közbelép, és a hatalom valódi jelentőségére világít rá, tanítását nagyon komolyan kell venni. A hatalomnak egyetlen egy célja van, a szolgálat. Én is szolgálatnak tekintem a nekem adott hatalmat? Nem inkább az fontos nekem, hogy engedelmeskedjenek – azonnal és pontosan – ahelyett, hogy másoknak példát adnék? Hogy válhatok hasonlóvá Jézushoz a hatalom gyakorlása során? Megértem, hogy ez is egy mód arra, hogy felvegyem a keresztemet és kövessem Őt?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy a magasabb dolgokra törekedjek! Ne engedd, hogy nagyravágyó legyek, hanem legyek inkább szelíd és alázatos, mint Te!

Elhatározás: Igyekezni fogok személyválogatás nélkül másokat szolgálni.

Erdő Péter bíboros atya 2012. májusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az új evangelizáció elmélyítse és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom