2012. június 8., péntek

Évközi kilencedik hét – péntek


Ülj a jobbomra!
2012. június 8. Évközi kilencedik hét – péntek
P. Edward Hopkins LC

Mk 12,35-37
Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, megkérdezte: ,,Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: ,,Így szól az Úr az én Uramhoz: Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet''. Ha maga Dávid Urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia?'' S a hatalmas tömeg szívesen hallgatta őt.

Bevezető ima: Úr Jézus, megvallom most, hogy Te megteremtettél és megváltottál engem. Hiszem, hogy Te hívsz meg a mai imádságra is. Bízom benned, hogy megtanítasz imádkozni, és azt szeretni, ami helyes, igaz, szép és jó. Szeretlek téged Uram, jóságod és szereteted teljességében.

Kérés: Uram Jézus, tedd szívemet hasonlóvá a te Szent Szívedhez!

1. Tanítani. Elképzelem Jézust, ahogy a templomban tanított, körülvette száz meg száz lelki éhező asszony és férfi. A háttérből távolságot tartva figyelték mindezt az írástudók: hidegen bámultak, telve bizalmatlansággal, félelemmel és ármánykodással, rosszindulatú leskelődő szemek. Jézus elkezdett beszélni – elég hangosan ahhoz, hogy a távolabb állók is tökéletesen értsék Őt. Mindenkihez szólt. Hogyan viselkedtek az emberek? A tömegből a legtöbb emberfeszülten figyelt. Ők hitték, hogy Jézus által Isten szólt hozzájuk, hogy megérinti szívüket és gondjaikra gyógyulást ad. Hitték, hogy meg fogja őket ajándékozni a szeretettel, az igazsággal és a tanítás megértéséhez szükséges belátással. Néhányan szintén figyeltek, de csak felületesen. Őket a kíváncsiság, a szórakozás és a hiúság hozta ide – új beszédet hallhattak. Az írástudók nem is figyeltek igazán, őket csak az érdekelte, hogyan ölhetnék meg Jézust. Ő mégis – ahogyan egykor, most is – megpróbál mindenkihez szólni. Nyitott vagyok, hogy meghallgassam Őt?

2. Úr és Fiú. Az írástudóknak sok okuk volt elutasítani Jézust: féltékenység, tudatlanság, büszkeség… Azonban a legfontosabb ok az volt, hogy Jézus azt állította magáról, hogy Ő a Messiás, sőt maga az Isten. Milyen közel voltak az igazsághoz! Saját írásuk is utalt erre az igazságra: A Messiás egyszerre lesz Úr és Fiú. Miután megcáfolta ellenvetésüket, újra megpróbált szívük közelébe férkőzni. Jézus itt saját édesanyjához intézett szavaira emlékeztet minket: „Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” (Lk 2,49) Jézus születése által ember, de származása és küldetése szerint a Magasságbelinek Fia. Le tudom-e győzni hitem által büszkeségemet és tudatlanságomat? Dolgozom-e azon, hogy megadjam Istennek a neki kijáró tiszteletet, amely minden emberi képzeletet felülmúl?

3. Boldogan hallgatni a tanítást. Az imádság nehéz, de ugyanakkor igényes mesterség; valóban sokkal többet jelent egy mesterségnél. Megpróbálunk valakire ráhangolódni, valakiről gondolkozni, valakivel beszélgetni, akit se nem látunk, sőt még az értelmünkkel sem vagyunk képesek felfogni. Még rosszabb, hogy általában semmit nem érzünk: „Semmit nem kaptam az imától.” Az imának semmi köze az érzelmekhez, sokkal inkábba a szeretethez; ez egy olyan élmény, amelynek meg kellene érintenie minket, és valahogyan elindítani az úton, hogy megváltozzunk. Ha Jézust hallgatjuk, a boldogság árad ránk. Egyszerű és meggyőző bizonyíték! Rácsodálkozunk az Igazságra! A boldogság és az elégedettség, amint látjuk, hogy Mesterünk tökéletesen a célba talált. A mi imádságunkban is minden alkalommal a Krisztus-élménynek ezt az örömet és boldogságot kell okoznia, habár ezt behatárolják a mi emberi gondolataink, vágyaink és szeretetünk korlátai. Az írástudók nem tudtak örülni, mert szívüket és gondolataikat nem osztották meg Jézussal. Hol van az és örömöm és boldogságom?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nyisd meg szívemet Igéid felé! Segíts, hogy képes legyek hinni akkor is, ha az fájdalmas! Add, hogy képes legyek elképzeléseimen változtatni, ha az szükséges! Add, hogy le tudjam győzni előítéleteimet és bizonytalanságaimat! Mutasd meg nekem, mit kell megváltoztatnom életemben! Szeretném ezt Irántad való szeretetből és barátságunk jeléül megtenni.

Elhatározás: Kiválasztok egy erényt, egy lelki értéket, amiben fejlődni szeretnék. Ezt Jézusban megkeresem, és szemlélni fogom benne, végül megkérem, hogy segítsen nekem növekednem ebben az erényben.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom