2012. június 24., vasárnap

Keresztelő Szent János születése


  2012. június 24. – Vasárnap, Keresztelő Szent János születése

  Amikor  elérkezett   Erzsébet   szülésének  ideje,   fiúgyermeket   szült.
  Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
  és  együtt  örült   vele  mindenki.   A  nyolcadik   napon  jöttek,   hogy
  körülmetéljék a  gyermeket. Atyja  nevéről Zakariásnak  akarták hívni.  De
  anyja ellenezte: „Nem,  János legyen a  neve.” Azok megjegyezték:  „Hiszen
  senki  sincs  a  rokonságodban,  akit  így  hívnának!”  Érdeklődtek   erre
  atyjától, hogyan  akarja őt  nevezni. Atyja  írótáblát kért,  és ezeket  a
  szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki  pedig
  megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és  magasztalta
  Istent. Akkor félelem szállta meg  az összes szomszédokat, és Júdában  meg
  az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
  elgondolkodva mondta: „Mi lesz  ebből a gyermekből?  Hiszen nyilván az  Úr
  van vele.” A gyermek pedig  növekedett, lélekben erősödött és mindaddig  a
  pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
  Lk 1,57-66. 80

  Elmélkedés:

  Mi lesz ebből a gyermekből?
  A  mai  napon   Keresztelő  Szent  János   születését  ünnepli   Egyházunk
  világszerte.  Ha   röviden,   mindössze   egyetlen   mondattal   szeretném
  összefoglalni  Keresztelő  János  nagyságának  titkát,  akkor  talán   ezt
  mondhatnám:  Az   Isten  által   meghatározott  időben   az  Isten   által
  rábízottakat hirdette és  azt cselekedte, amivel  Isten megbízta.  Érdemes
  azonban részletesebben kifejtenünk mindezt.

  Keresztelő János az  Isten által meghatározott  időben élt. Érthetjük  ezt
  úgy, hogy nem  akkor született  meg, amikor szülei,  Zakariás és  Erzsébet
  szerették volna, hanem akkor, amikor Isten akarta. Az evangélium  tanúsága
  szerint  mindketten   éltesebb  korúak   voltak,  s   emberileg  már   nem
  számíthattak arra, hogy gyermekük  fog születni. Ezt  igazolja az a  tény,
  hogy   amikor   templomi   szolgálatteljesítése   alkalmával   Zakariásnak
  megjelenik az  angyal és  hírül  hozza neki,  hogy hamarosan  gyermek  fog
  születni, akkor ő egyszerűen nem hiszi  ezt el. Hitetlenségének az lett  a
  következménye, hogy  megnémult, és  egészen  a hír  beteljesedéséig,  azaz
  gyermeke születéséig nem tudott  megszólalni. Magas életkoruk miatt  tehát
  Zakariás és  Erzsébet nem  gondolt már  arra, hogy  Isten  gyermekáldásban
  részesíti őket. De Isten  másként akarta. Nála  semmi sem lehetetlen.  Így
  született meg  János  a  Mindenható akaratából  akkor,  amikor  Isten  ezt
  elrendelte. A mai ünnep evangéliuma éppen az ő születésekor történt csodás
  eseményekről  számol  be:  Zakariás  némaságáról,  a  névadás   különleges
  módjáról,   majd    újbóli    megszólalásáról,   valamint    az    emberek
  csodálkozásáról.

  Keresztelő János az  Isten által  meghatározott időben  született és  élt.
  Érthetjük ezt úgy is, hogy amikor Isten elérkezettnek látta az időt  arra,
  hogy  a  világba  elküldje  Fiát,  a  Megváltót,  akkor  az  ő   érkezését
  előkészítendő küldte el Keresztelő Jánost. János az idők teljességében,  a
  messiási időben, az  ószövetség végét és  az újszövetség kezdetét  jelentő
  időben született. Érdemes  hinnünk abban, hogy  Isten akaratából jövünk  a
  világra. Érdemes hinnünk abban, hogy  nem véletlenül éppen ebben a  korban
  élünk. Érdemes hinnünk abban, hogy  gyermekkorunktól fogva testi és  lelki
  fejlődésünk érdekében Isten mindent megad  ahhoz, hogy az általa  óhajtott
  küldetésünket elvégezzük életünk során.

  Keresztelő Szent  Jánosról tett  második  kijelentésünk így  hangzott:  az
  Isten által rábízottakat hirdette. Lukács evangélista összefoglalóan  írta
  le János beszédét (vö.:  Lk 3,7-18). A János  által mondottak három  dolog
  jellemzi.  Egyrészt  szavaiban   észrevehetjük  a  prófétai   keménységet,
  egyfajta fenyegetést  azok  iránt,  akik  nem  hajlandók  Isten  törvényei
  szerint élni. Így  beszélt: „Viperák  fajzata! Ki  tanított arra  titeket,
  hogy fussatok  az  eljövendő harag  elől?”  (Lk 3,7).  Beszédének  második
  jellegzetessége a buzdítás. Felszólítja,  bátorítja, buzdítja a  tömegesen
  hozzá érkezőket, hogy a bűnbánat méltó gyümölcsét teremjék (vö.: Lk  3,8).
  Újra eléjük tárja a  törvények megtartásának útját,  az Isten felé  vezető
  utat. Harmadsorban  pedig  János beszédében  felfedezhetjük  a  Krisztusra
  mutatást. Eloszlatja azokat  a félreértéseket, amelyek  szerint ő volna  a
  messiás, ehelyett inkább rámutat Krisztusra, az Isten küldöttére és később
  saját tanítványait is őhozzá  küldi. A Keresztelő  tehát azt hirdeti,  azt
  tanítja az  embereknek,  amit Isten  bíz  rá.  Talán jó  volna  nekünk  is
  meghallanunk és megszívlelnünk, amit Isten üzen nekünk küldöttei által.

  A Megváltó előfutáráról  harmadikként azt állítjuk,  hogy azt  cselekedte,
  amit  Isten  meghatározott  számára,  és  itt  a  keresztelést,  a   bűnök
  bocsánatára   végzett   keresztelést   szükséges   megemlítenünk.    János
  megkeresztelte mindazokat, akik kifejezték bűnbánatukat és tanújelét adták
  annak,  hogy  készek  visszatérni  Istenhez.  Az  Isten  útjának  keresése
  mindennapos feladat számunkra. A keresztség  egykor kapott kegyelem és  az
  istengyermeki  állapot  felelevenítése   mindennapos  feladat   számunkra.
  Érdemes hinnünk  abban,  hogy  Isten akarata  szerinti  cselekedeteink  az
  üdvösséget biztosítják számunkra.

  Befejezésül még egy  gondolat. A János  születése körüli csodás  események
  láttán az emberek ezt kérdezték: „Mi  lesz ebből a gyermekből?” Amikor  mi
  megszülettünk,  bizonyára  sokak  fejében  szintén  megfordult  ugyanez  a
  kérdés: „Mi  lesz ebből  a gyermekből?”  Próbáljunk meg  odahaza  őszintén
  válaszolni erre a kérdésre! Mi lett belőlünk?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Mennyei Atyánk, irgalom  Istene! Nagy alázattal  és bűneink  beismerésével
  indulunk feléd. Tudatában vagyunk annak, hogy megbántottunk téged, s  csak
  tenálad lelhetünk irgalomra. Irgalmad a te végtelen szeretetednek a  jele.
  Taníts meg minket arra, hogy mindig meg tudjunk bocsátani embertársaimnak,
  így fejezve  ki  szeretetünket  feléjük.  Tégy minket  a  szeretet  és  az
  irgalmasság hirdetőivé, hogy mindenki  elindulhasson feléd, az  irgalomban
  gazdag Atya felé. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom