2012. június 3., vasárnap

Szentháromság vasárnapja

A nagy megbízatás
2012. június 3. Szentháromság vasárnapja

P. Matthew Kaderabek LC

Mt 28,16-20
Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Bevezető ima: Uram Jézus! Milyen csodálatos ez az ünnep; a Szentháromság ünnepe jó alkalom arra, hogy veled szívtől-szívig beszélgetésbe merüljünk. Kérlek, legyél velem az imára szánt időmben, segíts, hogy hathatós eszköz lehessek a kezedben. Egyetlen kívánságom, hogy neked tetszem Uram. Áraszd el kegyelmeddel szívemet, hogy életemben tökéletesen teljesítsem a Te akaratodat!

Kérés: Úr Jézus! Segíts, hogy jobban megérthessem a Szentháromság nagy titkát. Ne engedd elfelejtenem, hogy Te mindig őrködsz felettem és a legjobbat akarod nekem. Mindenekelőtt segíts nekem, hogy jobban megismerjelek és szeresselek és a szeretetet mindennapi életemben egyre jobban megéljem.

1. Ég és föld között állni. Jézus Krisztus a mennybemenetel hegyén áll és átöleli az egész teremtett világot, hogy visszavezesse az Atyához. A mi Istenünk, Megváltónk és a legjobb barátunk – aki velünk lesz a világ végezetéig – ég és föld között áll. Imádjuk Őt a tanítványokkal együtt! Urunk, tisztelünk téged, hálásak vagyunk neked és szeretünk mindenekfelett! Hálát adunk neked nagy jóságodért, lángoló szeretetedért és felfoghatatlan irgalmadért. A Te dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

2. Menjetek és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Mit tesz Jézus az ég és a föld feletti hatalmával? Arra használja fel, hogy a bűnös emberiséget egyesítse a legszentebb Istennel. Micsoda hatalmas az Ő ereje, amely minket, bűnösöket Isten gyermekeivé képes átalakítani! És hogyan viszi végbe Krisztus ezt a változást? Képessé teszi tanítványait, hogy hirdessék az igazságot, és továbbadják az isteni életből való részesedést. Úr Jézus! Hálát adunk neked az igazság fényéért, amely a mi értelmünk sötétségét bevilágítja. Köszönjük neked a keresztség által megkapott kegyelmi életet. Hálát adunk neked püspökeinkért és papjainkért, akik részesítenek minket – a Te isteni kegyelmed által – igazságodban és a Szentháromságban. Köszönetet mondunk neked Szent Péterért és minden utódjáért, mert általuk valósítod meg az egységet a Katolikus Egyházban, ahol zarándok utunkat folytatjuk mennyei hazánk felé.

3. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Víz nélkül szomjan halnánk. A megváltás nélkül bűneinkben halnánk meg; örökre ki lennénk zárva valódi hivatásunkból, abból, hogy Istennel egyesülve az örök boldogságban éljünk. Mennyire találó, hogy Jézus a vizet használja ahhoz, hogy átadja nekünk az Ő dicsőséges megváltásának gyümölcseit. Nem egyszerű víz ez, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megáldott víz. Engedd, hogy a mi Urunk végtelen hatalmának imádásában egyesüljünk. Jézus papjai szolgálata által a kegyelemben természetfölötti életre támasztja fel a halottakat. Köszönöm Uram a keresztség csodálatos ajándékát, amellyel gyermekeddé fogadtál engem.

Beszélgetés Krisztussal: Mennyei Atyám, aki az én Atyám vagy. Én Krisztusban a Te szeretett gyermeked vagyok. Szentlélek, az Atya és a Fiú ajándéka, vegyél lakást szívemben! Vezesd minden gondolatomat, szavaimat és tetteimet a Szentháromság dicsőségére!

Elhatározás: Ahogyan a fatimai gyermekek is tették, én is gyakran akarom elismételni: „Ó legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, lelkem legmélyéből imádlak. Feláldozom neked szeretett Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus szent Vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a világ összes tabernákulumában.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom