2012. június 3., vasárnap

Szentháromság vasárnapja

2012. június 3. – Szentháromság vasárnapja


  Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a  hegyre,
  ahova Jézus  rendelte  őket.  Amikor meglátták  őt,  leborultak  előtte  a
  földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és
  ezt mondta nekik:  „Én kaptam  meg minden hatalmat  az égen  és a  földön.
  Ezért  most  menjetek  el,  és  tegyetek  tanítványommá  minden  nemzetet!
  Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
  meg őket  mindannak megtartására,  amit parancsoltam  nektek! És  íme,  én
  veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
  Mt 28,16-20

  Elmélkedés:

  Isten a szeretet
  Érdeklődéssel szoktam figyelni  a hegymászókról  szóló híradásokat.  Magam
  nem vagyok egy hegymászó típus, de szívesen kirándulok hegyekben, s  mivel
  egy-egy magasabb hegy  megmászása is komoly  teljesítmény, ezért el  tudom
  képzelni, hogy  milyen felkészülést  és erőfeszítést  kíván, ha  valaki  a
  világ legmagasabb pontjára akar feljutni. Ezek a hegymászó expedíciók  nem
  is járnak mindig sikerrel, hiszen  az időjárás rosszra fordulása vagy  más
  váratlan esemény  esetén  könnyen meghiúsulhatnak,  sőt  néha  tragédiával
  végződnek. A  sikertelen kísérlet,  a kudarcba  fulladt próbálkozás  egyes
  hegymászókat arra ösztönöz, hogy még jobban felkészüljenek és később  újra
  próbálkozzanak, de  talán olyanok  is  vannak, akiknek  elmegy a  kedve  a
  hegymászástól és soha többé nem kívánnak feljutni a kiszemelt csúcsra.

  Isten megismerése,  hitünk  titkainak  megismerése  hasonlít  a  hegymászó
  kísérletekhez.  És   talán  a   legnehezebben  meghódítható   csúcsnak   a
  Szentháromság titka tűnik számunkra. Érzésem szerint nem is elsősorban  az
  emberi  kíváncsiság,  hanem  istenképiségünk  késztet  minket  arra,  hogy
  megismerjük Istent,  aki  a  saját képére  és  hasonlatosságára  teremtett
  bennünket, vagy legalábbis törekedjünk az ő mind jobb megismerésére. Igen,
  az emberi értelem számára elérhetetlen magasságnak tűnik, hogy az egyetlen
  Istenben  hogyan  lehet  három  személy.  Megfejthetetlen  titoknak  tűnik
  számunkra a három isteni személy: az  Atya, a Fiú és a Szentlélek  egysége
  és  különbözősége,  mert  különböző  személyekről  van  szó,  akik   mégis
  egységet, teljességet alkotnak.  A hittudósok Szentháromsággal  foglalkozó
  írásait olvasva könnyen  észrevehetjük, hogy egy  bizonyos pontnál ők  sem
  jutnak tovább. Emberi  megismerésünk ugyanis csak  addig juthat,  amennyit
  Isten feltár előttünk, közöl velünk. Ezen a ponton csak az alázat marad az
  ember számára, a titok  előtti meghajlás, és a  remény, hogy majd az  örök
  életben mindent megtudhatunk Istenről.

  A mai vasárnapon, a  Szentháromság ünnepén én  sem vállalkozom arra,  hogy
  megfejtsem eme legnagyobb hittitkot és érthetően elmagyarázzam.  Bizonyára
  nem okozok ezzel csalódást, hiszen aligha jött bárki is azzal a szándékkal
  a  mai  szentmisére,  hogy  most  mindent  megtudjon  a  Szentháromságról.
  Ehelyett szívesebben maradok  a szentírásnál, amely  sok lényegest  elárul
  számunkra az Atyáról, a Fiúról  és a Szentlélekről, illetve a  háromságban
  létező  egy  Isten  emberekkel  való  kapcsolatáról.  Hiszem,  hogy  ez  a
  kapcsolat, Istennek velünk  való kapcsolata  az igazán  érdekes és  fontos
  számunkra. Mit tudunk meg a bibliát lapozgatva, az evangélium sorai között
  olvasva a Szentháromságról?

  Máté, Márk és Lukács evangéliuma Jézus életének eseményeit történésszerűen
  mutatja be. Ezek az írások alapvetően Jézus Krisztusról szólnak. Jézus úgy
  áll előttünk e három evangéliumban, mint Fiú,  a mennyei Atya Fia és az  ő
  küldötte. Jézus azt tanítja az embereknek, amit az Atya bízott rá és egész
  élete során arra törekszik, hogy az Atya akaratát cselekedje és dicsőséget
  szerezzen az Atyának. Jézus tudatában van annak, hogy ő az Atya Fia és azt
  tartja küldetésének, hogy  a mennyei  Atya országába  hívja az  embereket.
  Mindezekből láthatjuk, hogy a Fiú és az Atya személye különbözik, de itt a
  hitbeli  tévedések  elkerülése  miatt  rögtön  hozzá  kell  tennünk,  hogy
  egységben vannak  egymással.  Erről  Jézus  maga  így  tanít:  „A  tettek,
  amelyeket Atyám  nevében  végbeviszek, tanúságot  tesznek  mellettem”  (Jn
  10,25), továbbá: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). A harmadik isteni
  személlyel szintén találkozhatunk az evangéliumokban, hiszen kiderül, hogy
  Jézus a Szentlélek által felkent Fiú, akit eltölt a Lélek és cselekedeteit
  általa   viszi    végbe.   Ennek    egyik   legszebb    példája,    amikor
  megkeresztelésekor a  Lélek galamb  alakjában  leszállt Jézusra  (vö.:  Mt
  3,16; Mk 1,10; Lk 3,22), de  idézhetnénk azt is, hogy nyilvános  működését
  megelőzően  az  Úr  a   Lélek  ösztönzésére  vonult   ki  a  pusztába.   A
  megkeresztelkedés jelenete különösen is fontos esemény, hiszen ott  együtt
  van a három isteni  személy, azaz a Fiú,  aki megkeresztelkedik, a  Lélek,
  aki leszáll rá és az Atya is, akinek hangja hallatszik az égből: „Ez az én
  szeretett fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).

  A negyedik  evangélium szerzője,  Szent János  még tovább  megy az  isteni
  személyek bemutatásánál, amikor rávilágít  arra, hogy a szeretet  egyesíti
  az Atyát, a  Fiút és a  Lelket, kapcsolatuk lényege  a szeretet (vö.:  (Jn
  17,23). János  apostol írásai  feltárják számunkra  azt is,  hogy ebbe  az
  isteni szeretetközösségbe kapunk mindannyian meghívást (1Jn 4,16), és az a
  küldetésünk, hogy  ezt a  szeretetet  adjuk tovább  embertársainknak  (1Jn
  4,21).

  Befejezésül  Szent  János   minden  bizonnyal  legfontosabb   kijelentését
  szeretném még  idézni:  „Isten  a szeretet”  (1Jn  4,8).  A  Szentháromság
  megismerése,  Isten  megismerése  a  szeretet  megtapasztalását   jelenti.
  Figyeljünk oda Isten szeretetének  jeleire, amelyek mindannyiunk  életében
  megmutatkoznak!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Urunk, Jézus Krisztus!  Te egykor  parancsba adtad  az apostoloknak,  hogy
  elmenvén  az  egész  világra  tegyenek  minden  embert  tanítványoddá   és
  kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt
  a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is  és
  minden keresztény embernek  szól. Segíts  minket, hogy  – miközben  hittel
  valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval
  és a Szentlélekkel! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom