2012. június 10., vasárnap

Úrnapja – Krisztus szent Teste és Vére


A nagy ünnep
2012. június 10. Úrnapja – Krisztus szent Teste és Vére
Erdélyben Évközi 10. vasárnap

P. Jason Koch LC

Mk 14,12-16,22-26
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák-hegyére.

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked ezt az új napot, köszönöm, hogy megajándékoztál minket a szentséges Eucharisztia drága ajándékával. Közel akarok lenni hozzád! A Te példádból akarok tanulni, hogy tudjam mit jelent mindig szeretni és mibe kerül ez. Segíts összeszednem magam, hogy minden olyan dolgot távol tudjak tartani magamtól, amely elvonná figyelmemet ettől az elmélkedéstől!

Kérés: Uram! Fontos és szükséges számomra, hogy felismerjem és megértsem irántam való szeretetedet. Segíts, hogy megértsem az igaz szeretetet és azt közvetítsem embertársaim felé!

1. A szeretet hatalma. Miközben Jézus készült kereszthalálára, megmutatta az emberiségnek a legmélységesebb szeretetet azzal, hogy nekünk adta önmagát. Megígérte, hogy velünk marad az idők végezetéig; ez Krisztustól nem egy üres ígéret volt. Ő valóságos Isten és valóságos ember, a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatta; hatalmat adott apostolainak, hogy ők és követőik az Eucharisztiában Krisztust jelenvalóvá tegyék. Krisztus szeretete nem csak egy múló szeretet volt, az Ő szeretete minden nap láthatóvá válik előttünk az Oltáriszentségben. Add Uram, hogy felfogjam szereteted mélységét, amelyet azáltal mutatsz meg nekünk, hogy Testedet és Véredet ételül adod számunkra!

2. Minden egy „igennel” kezdődött. Néha olyan magától értetődőnek vesszük a szavakat. Milyen gyakran halljuk, hogy „igen” és „nem”, és mégsem vesszük észre. Képzeljük el, hogy mi lenne, ha Isten úgy döntött volna, nem lesz emberré, hanem hagy minket bűneinkben meghalni; vagy, ha Mária „nemet” mondott volna. Az Eucharisztia Istennek ezzel az „igenjével” kezdődik, hogy megszabadítsa az embereket bűneiktől. Jézus áldozatával a legnagyobb ajándékot kínálja fel nekünk: saját Testét és Vérét. A mi „igenünk” szükséges ahhoz, hogy Isten szeretete teljessé váljon bennünk. Igen Uram, hiszem, hogy valóban jelen vagy az Oltáriszentségben!

3. Vár minket a mennyei lakoma. Krisztus mondja, hogy a mennyországban újra fog inni a szőlőtő terméséből. Micsoda megtiszteltetés lesz, amikor mi is részt vehetünk a mennyei lakomán! A szentmise és az Eucharisztia csak előíze ennek a csodálatos lakomának. Képzeljük csak el, hogy Krisztus szeretetétől – amelyet az Oltáriszentségben kapunk ajándékul – megrészegülünk. „Ha ismernéd az Isten ajándékát…” (Jn 4,10)

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus! Nekünk adtad az Oltáriszentséget, hogy emlékezzünk szenvedésedre és halálodra. Segítsen Szent Tested és Véred imádása minket, hogy megtapasztaljuk a megváltást, amelyet megnyertél nekünk, és a békét országodban, amelyben örökkön örökké uralkodsz!

Elhatározás: Ma be akarom fogadni Jézust az Oltáriszentségben, és megújítani hitemet Krisztus valóságos jelenlétéről az Eucharisztiában.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom