2012. június 10., vasárnap

Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe

2012. június 10. – Vasárnap, Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe

Erdélyben Évközi 10. vasárnap

  A kovásztalan kenyerek  ünnepének első  napján, amikor  a húsvéti  bárányt
  feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): „Mit akarsz, hová menjünk,
  hogy  elkészítsük  számodra  a   húsvéti  vacsorát?”  Erre  elküldte   két
  tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott  egy
  emberrel, aki vizeskorsót  visz. Kövessétek  őt, aztán  ahová bemegy,  ott
  mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás,
  ahol a  húsvéti vacsorát  tanítványaimmal  elfogyaszthatom? Ő  mutat  majd
  nektek egy étkezésre berendezett,  tágas, emeleti termet. Ott  készítsétek
  el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak,
  ahogy megmondta;  és  elkészítették  a húsvéti  vacsorát.  Vacsora  közben
  kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta
  nekik: „Vegyétek, ez  az én testem.”  Majd fogta a  kelyhet, hálát  adott,
  odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez  az
  én vérem, a  szövetségé, amely sokakért  kiontatik. Bizony mondom  nektek:
  nem iszom többé a szőlő terméséből addig  a napig, amíg az újat nem  iszom
  az   Isten   országában.”   Ezután    zsoltárt   énekelve   kimentek    az
  Olajfák-hegyére.
  Mk 14,12-16. 22-26

  Elmélkedés:

  Hitünk szent titka
  A gazdasági válság kezdete óta  világszerte mindennapossá váltak az  utcai
  tüntetések,   amelyekről   rendszeresen   hírt   hallunk.   Általában   az
  elégedetlen, mármint  a  jövedelmükkel  elégedetlen  emberek  vonulnak  az
  utcára magasabb  fizetést követelve.  Más  esetekben az  utcai  tüntetések
  politikai vonatkozásúak, vagy egy társadalmi problémára akarják felhívni a
  figyelmet a szervezők, illetve a résztvevők. Az ilyen utcai  megmozdulások
  sokszor megmaradnak  a békés  felvonulás szintjén,  máskor azonban  sajnos
  elszabadulnak  az  indulatok  és  akár  napokra  vagy  hetekre  csatatérré
  változtatnak egy várost komoly anyagi  károkat okozva, s főként  veszélyes
  sérüléseket okozva embereknek.

  Évente két alkalommal a katolikus hívők  is az utcára vonulnak papjaik  és
  püspökeik  vezetésével,  de  ezek  a  rendezvények  különböznek  az  imént
  említettektől. A  vallásos emberek  nem fizetésemelést  követelnek és  nem
  politikai véleményüket  akarják kifejezni,  hanem egészen  más  szándékkal
  lépnek ki a  templom falai  közül. A  húsvéti feltámadási  körmenet és  az
  úrnapi körmenet  külsőleg  talán  hasonlít  egy  békés  felvonuláshoz,  de
  egészen más a szándéka. Hitünk alapját, életünk forrását, Jézus  Krisztust
  mutatjuk meg a világnak, aki  valóságosan jelen van az  Oltáriszentségben.
  Őt visszük  a  körmeneten,  hogy  áldja  meg  a  világot,  városainkat  és
  falvainkat, ő áldjon meg bennünket. A körmenettel nem a feltűnést keressük
  és nem a közlekedést akarjuk megzavarni, hanem szeretnénk megmutatni, hogy
  Isten jelen van köztük, jelen van a világban.

  A mai  ünnep evangéliumában  az utolsó  vacsorán történtekről  hallottunk,
  amikor Jézus a kenyeret  saját testeként adta  apostolainak, majd pedig  a
  bort  saját  véreként  adta  nekik  meghagyván,  hogy  cselekedetét  az  ő
  emlékezetére ismételjék meg. Az Egyház  az Úr kívánságának a  szentmisében
  tesz eleget, amikor a  felszentelt pap Krisztus  személyében és az  Egyház
  nevében átváltoztatja a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és  véréve.
  A szentmise lényegét sajnos még a felnőtt hívők közül is sokan félreértik,
  amikor azt gondolják, hogy a  mise az utolsó vacsora megjelenítése,  annak
  megismétlése, amit Krisztus ezen az apostolaival elköltött étkezésen tett.
  Valójában azonban a  szentmise Jézus  keresztáldozatának a  megjelenítése,
  hiszen a  mi  Urunk  a  kereszten  adta  oda  visszavonhatatlanul  önmagát
  Istennek és  nekünk.  Felajánlása  ebben  az  értelemben  Istennek  értünk
  bemutatott áldozat  volt.  A  szentmisében  tehát  mindenekelőtt  Krisztus
  keresztáldoztára emlékezünk, valamint az  ő feltámadására is, amely  annak
  jele, hogy az  Atya elfogadta az  ő áldozatát. Ha  ezen a  gondolatmeneten
  továbbhaladunk, rögtön  megértjük,  hogy a  szentmisén  való  részvételünk
  akkor teljes, ha nem csupán emlékezésnek és ünneplésnek tartjuk azt, hanem
  Krisztus áldozatához  odatesszük a  mi áldozatunkat  is, azaz  felajánljuk
  önmagunkat Istennek. A szentmise ugyanis nem csupán a miséző pap áldozata,
  hanem minden hívő áldozata is, hiszen a pap mind a maga, mind a résztvevők
  nevében mutatja be ezt az áldozatot.

  A szentmise fontos mozzanata, amikor  az átváltoztatott kenyérre és  borra
  mutatva elhangzik  a következő:  Íme, hitünk  szent titka.  Oltáriszentség
  hitünk  szent  titka.  Az  átváltoztatott  kenyérbe  és  borban   Krisztus
  valóságosan és titokzatosan  jelen van.  Erre a titokra  figyelünk, ezt  a
  titkot  ünnepeljük.  A  XVI.  Benedek  pápa  által  meghirdetett  és  idén
  októberben kezdődő  Hit  éve jó  alkalom  lesz számunkra,  hogy  hitünkben
  megerősödjünk. Készüljünk a Hit évére már most azzal, hogy hitünknek ezt a
  csodálatos titkát és a benne rejlő csodálatos erőt újra felfedezzük.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:
  Urunk,   Jézus   Krisztus!   Hittel   valljuk,   hogy   jelen   vagy    az
  Oltáriszentségben, amely  az örök  élet  kenyere számunkra.  E  titokzatos
  kenyér a te  áldozatodat teszi jelenvalóvá,  hogy lelkünk tápláléka  légy.
  Élj bennünk Szent Tested  által, hogy életünket a  te szolgálatodra és  az
  evangélium hirdetésére szenteljük. Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél,  és
  úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. Segíts minket,
  hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom