2012. augusztus 29., szerda

Keresztelő Szent János vértanúsága


2012. augusztus 29. Évközi huszonegyedik hét –szerda

P. Alexander Kim, LC

Mk 6,17-29
Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét." Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta.
Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked." Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is." A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?" Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét." Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

Bevezető ima: Uram, szeretném látni jelenlétedet az életemben. Kérlek, hogy ahogyan Keresztelő Szent Jánost ígéreteidet megerősítve megvigasztaltad, úgy önts békét és bizalmat az én lelkembe is és növeld bennem a hitet és az irántad való szeretetet. Bízom kegyelmedben, mely átalakítja az életemet.

Kérés: Uram, töltsd be a szívemet Keresztelő Szent János bátorságával, hogy hősiesen tegyek tanúságot hitemről.

1. Isten hatalma. Heródes félt Jánostól, mert igaz és szent embernek tartotta. A félelmét azonban nem János okozta. Sokkal inkább az a tükör, amelyet János szóval és következetes életével tartott eléje, amelyben saját bűnös életét láthatta. János szigorú és mértékletes életével felkészült a börtönre és az esetleges kivégzésre is. Isten iránti szeretete és Isten akaratának teljesítése iránti lelkesedése Isten barátjává tette őt. Viszonzásként Isten megjutalmazta őt a vértanúság koronájával. Szeretem-e én Istent a hősiesség ezen fokáig?

2. Rossz erkölcsi iránytű. Heródes király volt ugyan, de a saját szenvedélyeinek szolgája is. Ismerte a zsidó vallási kultúrát, tudta, hogy a házasságtörésért megkövezés járt. De a bujaság szolgájaként még a hatalmát is felhasználta arra, hogy kielégítse közönséges vágyait. Vendégei előtt tett esküt Heródiás lányának, ügyet sem vetve ígérete ostobaságára. Amikor a lány János fejét kérte, Heródesnek nem volt elég bátorsága, hogy visszautasítsa. Nincs király, nincs uralkodó, aki kötelezhető lenne arra, pusztán egy gyermek kérésére, hogy áthágja az Isten által felállított, természetes erkölcsi törvényt. Heródes legalább szóban figyelmeztethette volna a lányt arra, hogy csak neki, mint királynak van hatalma arra, hogy ítéletet mondjon egy rab fölött.

3. „Az asszonyok fiai közt nincs, aki nagyobb volna Jánosnál" (Lk 7,28). János ismerte Jézust; unokatestvérek voltak, hasonló életkorúak. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy Isten különleges kegyelméből tudta, hogy Jézus, az ő unokatestvére, a Messiás: „Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek." (Lk 1,44). János pedig tanúságot tett Jézusról: „Nézzétek az Isten Báránya!" (Jn 1,36). János imádság, böjt és vezeklés által szent életet élt és következetességével félelmet ébresztett a bűnös szívekben, különösen a Heródes szívében. Az én életem tesz-e tanúságot Jánoséhoz hasonlóan?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm ezt a kegyelmi pillanatot, amelyben megvizsgálhattam életemet. Segíts, hogy szembe tudjak nézni gyávaságommal és önszeretetemmel és feléd tudjak fordulni. Segíts, hogy tanuljak Keresztelő Szent János példájából. Az ő és az összes szentek és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására add meg nekem bátorságot az erkölcs területén, és az irántad való állhatatosságot.

Elhatározás: Kérni fogom a Szentlelket, hogy világosítsa meg szívemet, s így Krisztus szeretet-parancsa szerint viselkedjek ma a másokkal való kapcsolataimban: azt mondjam, amit mondanom kell és csendben maradjak, ha hallgatnom kell.

A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom