2012. augusztus 24., péntek

Szent Bertalan apostol


Kövess engem!
Szent Bertalan apostol
2012. augusztus 24. Évközi huszadik hét – péntek

P. Cathal Deveney

Jn 1,45-51
Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."

Bevezető ima: Nagyok a Te műveid, Uram! Te mindent bölcsességgel és szeretettel teszel. Te teremtettél minden embert és mindenikünknek egy sajátos szerepet szántál, egy sajátos küldetést az életben. Engedd, hogy növekedjek ennek a küldetésnek a megértésében. Segíts, hogy magamhoz ölelve a küldetésemet jobban szeresselek, még inkább higgyek és reméljek az örök életben. Engedd, hogy teljes szívemből szeressem akaratodat.

Kérés: Add meg nekem a kegyelmet, Uram, hogy megértsem, hogy egyedül te adhatsz értelmet az életemnek.

1. A hívás. Mindannyiunk életének van egy Isten által rendelt célja. Minden egyes embernek egyedi helye van Isten örök tervében. Isten szeretett minket és adott nekünk egy olyan szerepet a földi életben, amely elvezet minket az örök életre. Nekünk adta a lét ajándékát. Bár meg fogunk halni és örök nyugalomra térni, soha nem szűnünk meg létezni. Amikor meghalunk, a halhatatlan lelkünk elválik a testtől. Isten elé állunk, hogy megítéltessünk. Az ítélet értékelés lesz arról, hogy szeretettel teljesítettük-e Isten akaratát az életünkben vagy nem.

2. Jöjj és nézd meg! Nátánáel (más néven Bertalan) egy kétszínűségtől mentes, őszinte ember. Fülöp meghívja, hogy találkozzon a Messiással. Meglepetésére ez a találkozás Krisztussal nem az első Bertalan életében, habár ő annak hiszi. Így van ez velünk is. Sokszor meghívást kapunk hogy találkozzunk Krisztussal egy plébániai foglalkozáson, egy misszión vagy más apostoli tevékenység keretében; lehet, hogy kicsit félünk is ettől. „Jöjj és nézd meg!" – halljuk valakitől. Elmegyünk és azt vesszük észre, hogy Krisztus már előbb észrevett minket. A szelíd és jó Mester minden lépésünket irányítja, hogy felfedezzük akaratát. Nem rejti el előlünk. Miután tesszünk egy lépést feléje, rájövünk, hogy Ő már megtalált minket.

3. A hit áldásai. Ha hiszünk a hívásban, amelyet a szívünkkel hallunk, ha hisszük, hogy az Ő kezében vagyunk, akkor tényleg nagy dolgokat is fogunk majd látni. Látni fogjuk, hogy hogyan munkálkodik Isten a világban. Lassan megértjük, hogy hogyan tesz valóban rendkívüli dolgokat átlagos emberekkel. Krisztus nem erőlteti ránk szeretetét. Azt akarja, hogy mi is működjünk közre. Azt akarja, hogy szabad akaratunkból szolgáljuk Őt szeretetben, hogy elnyerjük a hit áldásait, hogy egy napon majd az örök boldogság ragyogó fényességébe juthassunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te hívtál engem a lét valóságába. Te váltottál meg, amikor elveszett voltam. Te hívtál, hogy szolgáljalak ebben a világban, és hogy együtt legyek veled az örök életben. Te jó és nagylelkű vagy; Te vagy a tökéletes jóság és szeretet. Kérsz tőlem, de csak azt kéred, amit meg is tudok tenni, mert segítséget nyújtasz gyengeségemben. Ismered a korlátaimat, mégis szeretsz engem. Uram, kérlek, hogy taníts meg engem, hogy mindig és mindenhová kövesselek!

Elhatározás: Megvizsgálom, hogy azt teszem-e a mai napon, amit Isten kér tőlem és azt is, hogy szeretettel teszem-e azt.

A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom